เอกสารเล่มที่ 070225550005
ศูนย์ชัยพัฒนาการเกษตรสิรินธร จังหวัดพิจิตร แหล่งเรียนรู้ด้านเกษตรครบวงจรบนเนื้อที่ 90 ไร่ สอนชาวบ้านให้รู้จักความสุขที่ “พอเพียง”

กดเปิดเอกสาร
บทความที่ 31 / 2551
ประกิต เพ็งวิชัย / เรียบเรียง
           พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานชี้นำแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงที่คนไทยน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมนำไปเป็นแนวทางดำรงชีวิต จนกระทั่งจังหวัดพิจิตร ได้เกิดแหล่งเรียนรู้ที่เรียกว่า “ศูนย์ชัยพัฒนาการเกษตรสิรินธร” ตั้งอยู่บ้านสะพานยาว หมู่ 11 ตำบลเนินมะกอก อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร มีเนื้อที่ทั้งหมด 91 ไร่ 2 งาน 44 ตารางวา เพื่อให้ศูนย์ชัยพัฒนาการเกษตรสิรินธร เกิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพสูงสุด
เลือกหัวข้อใหม่