เอกสารเล่มที่ 070225550002
นายบุญชัย ธรรมสีธิ ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ผู้ปลูกพืชปลอดภัยจากสารพิษ และไร่นาสวนผสม จ.ลำปาง

กดเปิดเอกสาร
สารคดีที่ 8/2550
ประกิต เพ็งวิชัย รายงาน

นายบุญชัย ธรรมสีธิ ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
ผู้ปลูกพืชปลอดภัยจากสารพิษและไร่นาสวนผสม
249 หมู่ 5 ต.สบป้าด อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง 054-266-062

นายสมโภช ปานถม หมอดินอาสาประจำตำบลสบป้าด
253 หมู่ 5 ต.สบป้าด อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง 08-7176-8101
           นายบุญชัย ธรรมสีธิ ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกพืชปลอดภัยจากสารพิษและไร่นาสวนผสม ได้ให้แนวคิดที่ใช้ในการ บริหารจัดการและวางแผนการผลิตพืชในพื้นที่ถือครองที่มีอยู่ 50 ไร่ ปลูกพุทราซุปเปอร์จัมโบ้ ไผ่หวาน และฟักทอง แบบผสมผสาน โดยหัวใจของการผลิตพืชอยู่ที่ดิน ต้องรักษาสภาพดินให้มีความอุดมสมบูรณ์ที่สุด มีธาตุอาหารและธาตุอาหารรองให้ครบถ้วน ตามความต้องการของพืช จึงได้เก็บตัวอย่างดินให้กรมพัฒนาที่ดินวิเคราะห์ธาตุอาหารทุกปี เพื่อปรับปรุงดินให้เหมาะสมกับการปลูกพืช
เลือกหัวข้อใหม่