เอกสารเล่มที่ 070225550001
นายคำนึง ชนะสิทธิ์ ที่ปรึกษาหมอดินอาสาประจำจังหวัดจันทบุรี เกษตรกรผู้ผลิตผลไม้อินทรีย์ด้วยหัวใจมุ่งมั่น

กดเปิดเอกสาร
สารคดีที่ 6/2550
ประกิต เพ็งวิชัย รายงาน
นายคำนึง ชนะสิทธิ์
ที่ปรึกษาหมอดินอาสาประจำจังหวัดจันทบุรี-เกษตรดีเด่นจังหวัดจันทบุรีประจำปี 2548
ที่อยู่ : 6/1 ม.12 บ.ชำปลาไหล ต.สองพี่น้อง อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี เบอร์โทร : 08-9092-9596
“แดนแห่งความสามัคคี เกษตรอินทรีย์ก้าวหน้า ชาวประชามีน้ำใจ ตำบลใหญ่ 17 หมู่ พระยอดธงคู่ที่ทำการ เจดีย์สถานเขาน้อย เมืองเรียบร้อยน่าอยู่ คนเชิดชูคุณธรรม” นี่คือคำขวัญของตำบลสองพี่น้อง ที่ประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพทำสวน โดยเฉพาะมุ่ง เป็นการทำ สวนไม้ผลอินทรีย์ จึงไม่มีสารพิษตกค้างต่อผู้ใช้ ผู้บริโภค และสิ่งแวดล้อม
เลือกหัวข้อใหม่