เอกสารเล่มที่ 070125550008
พลิกผืนนาเป็นไร่นาสวนผสม ปรุง ขำสุม หมอดินดีเด่นเมืองปากน้ำโพ

กดเปิดเอกสาร
มณฑป กรุดเจริญ เรียบเรียง
           พื้นที่ศูนย์เรียนรู้ด้านการพัฒนาที่ดินตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงจำนวน 9 ไร่ ของปรุง ขำสุ่ม หมอดินอาสาตำบลจันเสน อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ แต่เดิมที่แห่งนี้ทำนาเพียงอย่างเดียว ดินมีค่าpHสูง 8 - 8.5 เน้นการใช้ปุ๋ยเคมีเพื่อเพิ่มผลผลิต พื้นที่ 9 ไร่ ได้ผลผลิตข้าวเพียง 300 ถัง จึงหันมาปลูกพืชผักเสริมรายได้แต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จ แนวคิดการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ของปรุง เริ่มขึ้นจากฟังรายการเกษตรทางวิทยุที่แนะนำให้เกษตรกรผลิตปุ๋ยไว้ใช้เอง เมื่อทดลองทำใช้ในนาข้าวก็เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงของดินที่ดีขึ้น สุดท้ายจึงปรับผืนนาทำไร่นาสวนผสมและใช้ปุ๋ยอินทรีย์ร่วมกับปุ๋ยเคมี
           สนใจเยี่ยมชม ศูนย์เรียนรู้ฯแห่งนี้ได้ โดยมี นายปรุง ขำสุ่ม หมอดินอาสาประจำตำบลจันเสน ร่วมกับ นายอนันต์ สดวกดี หมอดินอาสาประจำจังหวัดนครสวรรค์ เป็นผู้แนะนำถ่ายทอดความรู้กิจกรรมพัฒนาที่ดินต่าง ๆ ติดต่อได้ที่ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาที่ดินตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง บ.สันติสุข ม.11 ต.จันเสน อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ โทร.089 682 3205 หรือ สถานีพัฒนาที่ดินนครสวรรค์ โทร.056 247213
เลือกหัวข้อใหม่