เอกสารเล่มที่ 070125550007
การผสมผสานเทคโนโลยีชีวภาพบนพื้นที่ลาดชัน

กดเปิดเอกสาร
สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดตาก
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9
นางเฉื่อย พวงเวียง
133/1 หมู่ 10 (บ้านใหม่ชัยมงคล) ต.เชียงทอง กิ่งอ.วังเจ้า จ.ตาก
           ป้าเฉื่อย พวงเวียง เป็นตัวอย่างหนึ่ง ของเกษตรกรที่นำวิธีการดังกล่าวมาใช้โดยเฉพาะ “หญ้าแฝก” ที่นำมาปลูกในพื้นที่การเกษตร และเห็นประโยชน์ชัดเจน ทั้งด้านการอนุรักษ์ดินและน้ำ การฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรม และปรับปรุงสภาพแวดล้อม
เลือกหัวข้อใหม่