เอกสารเล่มที่ 070125550006
พระบารมีแผ่ไพศาล... สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ พัฒนาที่ดินการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ “ภูพยัคฆ์”

กดเปิดเอกสาร
บทความที่ 28 / 2551
ประกิต เพ็งวิชัย รายงาน
           โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงภูพยัคฆ์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านน้ำรีพัฒนา ตำบลขุนน่าน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน ก่อกำเนิดขึ้นมาสืบเนื่องจากเมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๔๖ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรพื้นที่ป่าไม้ภูพยัคฆ์ ตำบลขุนน่าน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน และทรงพบว่าป่าไม้ถูกแผ้วถาง ทำให้ป่าเสื่อมโทรม และมีแนวโน้มว่าจะมีการบุกรุกป่าเพิ่มขึ้น เนื่องจากราษฎรมีความต้องการจับจองพื้นที่ทำกิน และเปลี่ยนที่ทำกินในลักษณะการทำไร่หมุนเวียน เมื่อที่ดินผืนเดิมเสื่อมคุณภาพ ก็ทำการบุกรุกแผ้วถางพื้นที่ดินใหม่เนื่องจากราษฎรยังขาดการเรียนรู้การใช้ที่ดินให้ถูกหลักวิชาการเกษตร จึงจำเป็นจะต้องมีการจัดตั้งสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงโดยนำพื้นที่ที่ถูกบุกรุกแผ้วถางแล้วมาจัดทำการอนุรักษ์ดินและน้ำเพื่อปลูกพืชเมืองหนาวที่สำคัญให้เหมาะสม และจัดตั้งเป็นธนาคารอาหารให้ราษฎรบ้านน้ำรีพัฒนา หมู่ที่ ๑๒ ตำบลขุนน่าน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ และหมู่บ้านใกล้เคียงเข้าร่วมโครงการต่อไป
เลือกหัวข้อใหม่