เอกสารเล่มที่ 070125550005
ตามรอยพระยุคลบาท...“โครงการแกล้งดิน” ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

กดเปิดเอกสาร
บทความที่ 012 /2552
ประกิต เพ็งวิชัย : เรียบเรียง
น.ส.สมพิศ ทองเลิศ : ข้อมูล
“...ให้มีการทดลองทำดินให้เปรี้ยวจัด โดยการระบายน้ำให้แห้ง และศึกษาวิธีการแก้ดินเปรี้ยว เพื่อนำผลไปแก้ปัญหาดินเปรี้ยวให้แก่ราษฎรที่มีปัญหาในเรื่องนี้ ในเขตจังหวัดนราธิวาส โดยให้ทำโครงการศึกษาทดลองในกำหนด ๒ ปี และพืชที่ทดลองควรเป็นข้าว...”

พระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 16 กันยายน 2527

เลือกหัวข้อใหม่