เอกสารเล่มที่ 070125550004
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาที่ดิน น้ำ พืช ต้นแบบเกษตรอินทรีย์วิถีชุมชน

กดเปิดเอกสาร
นายมนัส พุ่มมะปราง
หมอดินอาสาประจำตำบลหัวเขา อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี
คือผู้ที่ทำการศึกษาอย่าง จริงจังในการพัฒนาการเกษตรแบบเกษตรอินทรีย์
โทรศัพท์ 081-3415775

เลือกหัวข้อใหม่