เอกสารเล่มที่ 070125550003
โครงการพัฒนาการเกษตรลุ่มน้ำแม่ลอบ... พัฒนาคุณภาพชีวิตกระเหรี่ยงที่อมก๋อย

กดเปิดเอกสาร
บทความที่ 033 / 2551
ประกิต เพ็งวิชัย เรียบเรียง
           ณ หมู่บ้านชาวไทยภูเขาเผ่ากระเหรี่ยงที่อาศัยอยู่ในเขตตำบลนาเกียน อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ แต่เดิมมีความเป็นอยู่ แร้นแค้นเพราะอยู่ห่างไกลความเจริญการเดินทางจากตัวเมืองเชียงใหม่ถ้าไปทางรถยนต์ต้องใช้เวลา ถึง 6 ชั่วโมง ทำให้ขาดแคลนสาธารณูปโภคต่าง ๆ คุณภาพชีวิตจึงอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างต่ำ นอกเหนือนี้ประชากรกว่าร้อยละ 50 ของที่นี่ไม่ได้รับการศึกษา อ่านและเขียนภาษาไทยไม่ได้ จนกระทั่งเมื่อปี 2541 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จพระราชดำเนินมาในพื้นที่อำเภออมก๋อย พระองค์ทรงห่วงใยประชาชนชาวไทยภูเขาเหล่านี้ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ดำเนินโครงการเกี่ยวกับการศึกษาพัฒนาเด็กและเยาวชนในพื้นที
เลือกหัวข้อใหม่