เอกสารเล่มที่ 070125550002
“ชมรมคนรักษ์ดิน” ชุมชนบ้านป่าล้น จังหวัดเชียงราย สืบสานงานอนุรักษ์ดินและน้ำ

กดเปิดเอกสาร
บทความที่ 21 / 2551
ประกิต เพ็งวิชัย รายงาน
           ในปี 2550 ชุมชนบ้านป่าล้น หมู่บ้านในโครงการเขตพัฒนาที่ดิน มีพื้นที่ 1,885 ไร่ ในลุ่มน้ำห้วยก้างปลา-ห้วยหลวง ลุ่มน้ำย่อยแม่ลาว ตำบลท่าก๊อ อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ที่มีชาวบ้านเป็นสมาชิกจำนวนกว่า 1,000 ครัวเรือน มีหน้าที่ดูแลผืนดินทำกินหล่อเลี้ยงชีวิตของตนเองและครอบครัว มานานกว่า 3 ชั่วอายุคน ความภาคภูมิใจนี้กลายเป็นแรงบันดาลใจของกลุ่มวัยทำงาน กลุ่มผู้สูงอายุ และเยาวชนในหมู่บ้าน และเป็นจุดเริ่มต้นของกลุ่มเยาวชนคนรักษ์ดิน บ้านป่าล้น ตำบลท่าก๊อ หมู่ที่ 3 อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย จุดเริ่มต้นของคนกลุ่มนี้ ผูกพันกับวัฒนธรรมรักษ์ดินถิ่นกำเนิด
เลือกหัวข้อใหม่