แบบฟอร์มต่าง ๆ

ประเภท
ชื่อเรื่อง
เลขที่เรื่อง
รายละเอียด
   

ขอดู แบบฟอร์มต่างๆ ทั้งหมด

ผลการค้นหาตาม : ประเภทแบบฟอร์มต่างๆ
จำนวน : 50 รายการ
เลขที่ เรื่อง  
060225550006: แบบรายงานการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ (สำหรับประธานกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ)(123) 1/1/2555
060225550001: แบบรายงานการปฏิบัติหน้าที่ราชการสำหรับผู้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ เพื่อเสนอผู้มีหน้าที่ดูแลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการทุกเดือนในระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ(130) 1/1/2555
060225550002: แบบมอบหมายงานการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ(144) 1/1/2555
060425550003: แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการพิเศษ(117) 1/1/2555
060425550004: แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการทั่วไป(159) 1/1/2555
060225550004: แบบประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ (สำหรับผู้บังคับบัญชา)(125) 1/1/2555
060225550005: แบบประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ (สำหรับคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ)(130) 1/1/2555
060225550009: แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ(119) 1/1/2555
060225550008: แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการพลเรือนสามัญ(126) 1/1/2555
060125550009: แบบใบสมัครและแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับประโยชน์สมาชิก กองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างประจำของส่วนราชการ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว(253) 1/1/2555
060125550013: แบบใบลาอุปสมบท(171) 1/1/2555
060125550011: แบบใบลาพักผ่อน(178) 1/1/2555
060125550015: แบบใบลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย(156) 1/1/2555
060125550014: แบบใบลาไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดีอาระเบีย(142) 1/1/2555
060125550017: แบบใบลาไปต่างประเทศ(170) 1/1/2555
060125550012: แบบใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว(156) 1/1/2555
060125550018: แบบใบลาติดตามคู่สมรส(152) 1/1/2555
060125550020: แบบใบขอยกเลิกวันลา(154) 1/1/2555
060225550003: แบบบันทึกผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ (สำหรับผู้ดูแลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ)(163) 1/1/2555
060425550001: แบบบันทึกข้อมูลพนักงานราชการ(136) 1/1/2555
หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 3 หน้า 1 2 3 >>