คำถามที่พบบ่อยเลขที่ 25570009
ปุ๋ยอินทรีย์น้ำคืออะไร มีประโยชน์อย่างไร

                   ปุ๋ยอินทรีย์น้ำ หมายถึง ปุ๋ยอินทรีย์ในรูปของเหลวที่ได้มาจากการย่อยสลายวัสดุเหลือใช้จากพืชหรือสัตว์ ลักษณะสดหรือ อวบน้ำ โดยกิจกรรมของจุลินทรีย์ ในสภาพที่ไม่มีออกซิเจนเป็นส่วนใหญ่ ได้เป็นของเหลวออกมาจากพืชหรือสัตว์ ประกอบด้วยกรดอินทรีย์และฮอร์โมนหรือสารเสริมการเจริญเติบโตหลายชนิด

ประโยชน์ของปุ๋ยอินทรีย์น้ำ
                   1. เร่งการเจริญเติบโตของรากพืช
                   2. การขยายตัวของใบเพิ่มขึ้น และมีการยืดตัวของลำต้นมากขึ้น
                   3. ชักนำให้เกิดการงอกของเมล็ด
                   4. ส่งเสริมการออกดอกและติดผลดีขึ้น

เลือกหัวข้อใหม่