คำถามที่พบบ่อยเลขที่ 25570002
การขออนุญาตเข้ามาปฏิบัติงานภายในกรมพัฒนาที่ดิน มีวิธีปฏิบัติ ดังนี้

          1. ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้จากเว็บสำนักงานเลขานุการกรม หรอขอแบบฟอร์มได้ที่กลุ่มช่วยอำนวยการและประสานราชการ สลก.
          2. กรอกเอกสารให้ครบถ้วน และระบุรายละเอียดให้ชัดเจน พร้อมแนบบัตรประชาชนผู้เข้ามาปฏิบัติงานภายในกรม
          3. ให้ ผอ.กลุ่มที่เป็นผู้จ้างปฏิบัติงาน เป็นผู้รับรอง
          4. ส่งเอกสารที่กลุ่มช่วยอำนวยการฯ เพื่อให้ ผอ. กลุ่มช่วยอำนวยการฯ เป็นผู้อนุญาต
          5. นำเอกสารยื่นให้เจ้าหน้าที่ รปภ.

เลือกหัวข้อใหม่