คำถามที่พบบ่อยเลขที่ 25570001
วิธีการขออนุญาตนำสิ่งของออกนอกรมพัฒนาที่ดิน ควรทำอย่างไร

วิธีการขออนุญาตนำสิ่งของออกนอกรมพัฒนาที่ดิน สามารถทำได้ 2 วิธี คือ

          1.ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้จากเว็บสำนักงานเลขานุการกรม หรือขอแบบฟอร์มได้ที่กลุ่มช่วยอำนวยการและประสานราชการ สลก.
          2. กรอกเอกสารให้ครบถ้วน ระบุสิ่งของและจำนวนที่จะนำออกให้ละเอียด
          3. ให้ ผอ.กลุ่มต้นสังกัดเป็นผู้รับรอง
          4. นำเอกสารให้ ผอ.กลุ่มช่วยอำนวยการฯ เซ็นอนุญาต
          5. นำเอกสารยื่นให้เจ้าหน้าที่ รปภ. ตอนนำของออกนอกกรมพัฒนาที่ดิน
กรณีบุคคลภายนอก
          1. ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้จากเว็บสำนักงานเลขานุการกรม หรือขอแบบฟอร์มได้ที่กลุ่มช่วยอำนวยการและประสานราชการ สลก.
          2. กรอกเอกสารให้ครบถ้วน
          3. ให้ ผอ.กลุ่มที่เข้ามาดำเนินงานเป็นผู้รับรอง
          4. นำเอกสารให้ ผอ.กลุ่มช่วยอำนวยการฯ เซ็นอนุญาต
          5. นำเอกสารยื่นให้เจ้าหน้าที่ รปภ. ตอนนำของออกนอกกรมพัฒนาที่ดิน

เลือกหัวข้อใหม่