คำถามที่พบบ่อยเลขที่ 25570003
การบอกสงวนสิทธิ์ปรับ ต้องดำเนินการอย่างไร

                   ตอบ หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0502/24136 ลงวันที่ 1 กันยายน 2507 (https://www.google.co.th/search?sourceid=navclient&aq=&oq)
                    ในการรับมอบงานที่จ้างหรือทรัพย์สินที่ซื้อถ้าปรากฏว่าผู้รับจ้างหรือผู้ขายผิดนัดจะต้องถูกปรับตามสัญญา ส่วนราชการคู่สัญญาจะต้องสงวนสิทธิ์การปรับให้เป็นลายลักษณ์อักษรทุกกรณีไป กล่าวคือ
                                        1.การปรับผู้ว่าจ้างตามสัญญาจ้างนั้น เมื่อผู้รับจ้างส่งมอบงานจ้างล่าช้ากว่ากำหนดตามสัญญา และผู้ว่าจ้างประสงค์จะใช้สิทธิ์ปรับผู้รับจ้าง ผู้ว่าจ้างจะเรียกเอาเบี้ยปรับดังกล่าวได้ก็ต่อเมื่อได้บอกสงวนสิทธิ์ไว้ในเวลารับชำระหนี้ ตามนัยแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
                                        2. การที่ผู้ว่าจ้างได้ตรวจรับงานไว้ถูกต้องครบถ้วนแล้ว โดยที่มิได้บอกสงวนสิทธิ์การปรับไว้ในเวลารับชำระหนี้ ไม่มีสิทธิ์ปรับผู้รับจ้าง
                                        3. การละเลยมิได้บอกสงวนสิทธิ์ทำให้ทางราชการต้องเสียสิทธิ์เรียกค่าปรับ อาจจะต้องมีผู้รับผิดชอบในทางแพ่งต่อราชการด้วย
                                        4. การคิดคำนวณค่าปรับเป็นรายวันในกรณีผู้รับจ้างส่งงานล่าช้า หากกรรมการตรวจการจ้างไม่อาจตรวจรับงานได้ทันทีจำเป็นต้องใช้เวลาเพื่อการตรวจรับงาน ไม่ถือว่าช่วงเวลาที่เสียไป อันเนื่องจากความล่าช้าของกรรมการตรวจการจ้างนั้นเป็นช่วงเวลาที่ต้องเสียไปเนื่องจากความผิดของผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชำระค่าปรับสำหรับในช่วงเวลาดังกล่าว หากกรณีดังกล่าวเป็นความผิดของกรรมการตรวจการจ้างและทำให้ทางราชการเสียหาย อาจจะต้องมีผู้รับผิดชอบในทางแพ่งและถูกดำเนินการทางวินัย

เลือกหัวข้อใหม่