คำถามที่พบบ่อยเลขที่ 25570002
การคำนวณวันปรับตามสัญญา คำนวณอย่างไร

                   ตอบ หนังสือสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ นร(กวพ) 1204/6114 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2536 (https://www.google.co.th/search?hl=th&source=hp&q)
                   ถ้าวันสุดท้ายของกำหนดวันส่งมอบสิ่งของตามสัญญาตรงกับวันหยุดราชการ การนับระยะเวลาส่งมอบสิ่งของต้องถือปฏิบัติตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ดังนั้น วันสุดท้ายของระยะเวลาการส่งมอบต้องนับจากวันที่เริ่มทำการใหม่ต่อจากวันหยุดราชการนั้น เป็นวันสุดท้ายของระยะเวลาส่งมอบสิ่งของตามสัญญาและเมื่อวันสุดท้ายของระยะเวลาการส่งมอบเปลี่ยนไปเป็นวันแรกที่ทางราชการเปิดทำการแล้ว กรณีที่ผู้ขายได้นำสิ่งของตามสัญญาซื้อขายมาส่งมอบในวันดังกล่าว ก็ถือว่าผู้ขายได้ส่งมอบสิ่งของภายในกำหนดเวลาซื้อขายแล้ว
                    สำหรับกรณีที่ผู้ขายมิได้นำสิ่งของตามสัญญามาส่งมอบในวันแรกที่ทางราชการเปิดทำการ แต่ได้ส่งมอบในวันอื่นๆ ถัดไป การคิดคำนวณวันปรับผู้ขายจะต้องเริ่มนับแต่วันถัดจากวันแรกที่ทางราชการเปิดทำการดังกล่าวเป็นต้นไป มิใช่นับตั้งแต่วันถัดจากวันสุดท้ายของระยะเวลาส่งมอบสิ่งของตามสัญญาเดิม

เลือกหัวข้อใหม่