คำถามที่พบบ่อยเลขที่ 25570001
ปัจจุบันมติคณะรัฐมนตรีที่ให้ตัดข้อสัญญาอนุญาโตตุลาการได้แจ้งเวียนตามหนังสือสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0506/ว 155 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2552 (https://www.google.co.th/search?sourceid=navclient&aq=&oq) มีผลบังคับแล้ว ใช่หรือไม่

                   ตอบ ปัจจุบันมติคณะรัฐมนตรีฉบับดังกล่าวมีผลบังคับใช้แล้ว ดังนั้น ควรดำเนินการตัดข้อความตามสัญญาอนุญาโตตุลาการออกทั้งหมด
เลือกหัวข้อใหม่