งานกลุ่มนิติการ

ประเภท
ชื่อเรื่อง
เลขที่เรื่อง
รายละเอียด
   

ขอดู งานกลุ่มนิติการ ทั้งหมด

ผลการค้นหาตาม : ประเภทความรู้ประกอบการทำงาน : งานนิติการ
จำนวน : 17 รายการ
เลขที่ เรื่อง  
030325640016: คำสั่งทางปกครอง คืออะไร ?(9) 31/3/2564
030325640015: แนวปฏิบัติภายหลังหน่วยงานของรัฐบอกเลิกสัญญาตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างฯ มาตรา 103 วรรคหนึ่ง (2) หรือ (4)(7) 31/3/2564
030325640014: สัญญาทางแพ่ง vs สัญญาทางปกครอง ... พิจารณาอย่างไร ?(8) 31/3/2564
030325640013: ละเมิดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ vs ละเมิดตาม พ.ร.บ. ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่(5) 31/3/2564
030325640012: การกระทำใดเป็นการแบ่งซื้้อหรือแบ่งจ้าง ซึ่งจะกระทำมิได้(7) 31/3/2564
030325640011: ประมาท ประมาทเลินเล่อ ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ต่างกันอย่างไร ?(7) 31/3/2564
030325640010: สิทธิพื้นฐานของผู้บริโภค ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4)(8) 31/3/2564
030325640009: ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์คืออะไร ?(7) 31/3/2564
030325640008: 7 ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับจากพระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562(7) 31/3/2564
030325640007: นิติกรรม คือ อะไร ?(7) 31/3/2564
030325640006: ข้อมูลข่าวสาร ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 4(9) 31/3/2564
030325640005: สาระสำคัญ พระราชบัญญัติขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543(6) 31/3/2564
030325640004: สาระสำคัญ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560(8) 31/3/2564
030325640003: ขั้นตอนการขอใช้บริการข้อมูลข่าวสาร(6) 31/3/2564
030325640002: พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Privacy Act. (PDPA)) คืออะไร ?(7) 31/3/2564
030325640001: การมอบอำนาจตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการมอบอำนาจ พ.ศ. 2550(8) 31/3/2564
030325570001: การใช้สิทธิตามสัญญาไม่ใช่คำสั่งทางปกครองไม่ต้องปฏิบัติตาม พรบ.วิปกครอง(502) 24/4/2557
หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1 หน้า 1