งานกลุ่มนิติการ

ประเภท
ชื่อเรื่อง
เลขที่เรื่อง
รายละเอียด
   

ขอดู งานกลุ่มนิติการ ทั้งหมด

ผลการค้นหาตาม : ประเภทกฎ ระเบียบ : งานนิติการ
จำนวน : 6 รายการ
เลขที่ เรื่อง  
030125660001: ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อกรมพัฒนาที่ดิน(45) : รายละเอียด11/1/2566
030125640001: การมอบอำนาจ ตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยการมอบอำนาจ พ.ศ. 2550(253) : รายละเอียด22/3/2564
030125570001: ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พ.ศ.2535(438) 31/3/2557
030125560002: พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม(341) 19/11/2556
030125560001: พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(319) 15/2/2556
030125490001: ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย การพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(370) 13/10/2549
หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1 หน้า 1