งานกลุ่มนิติการ

ประเภท
ชื่อเรื่อง
เลขที่เรื่อง
รายละเอียด
   

ขอดู งานกลุ่มนิติการ ทั้งหมด

ผลการค้นหาตาม : ประเภทกฎ ระเบียบ : งานนิติการ
จำนวน : 4 รายการ
เลขที่ เรื่อง  
030125570001: ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พ.ศ.2535(308) 31/3/2557
030125560002: พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม(224) 19/11/2556
030125560001: พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(204) 15/2/2556
030125490001: ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย การพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(211) 13/10/2549
หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1 หน้า 1