งานกลุ่มนิติการ

ประเภท
ชื่อเรื่อง
เลขที่เรื่อง
รายละเอียด
   

ขอดู งานกลุ่มนิติการ ทั้งหมด

ผลการค้นหาตาม : ประเภทงานส่วนนิติการ
จำนวน : 73 รายการ
เลขที่ เรื่อง  
030125660001: ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อกรมพัฒนาที่ดิน(44) : รายละเอียด11/1/2566
030325650036: ตัวแทนเชิด คืออะไร(662) : รายละเอียด29/9/2565
030325650035: กฎหมายอุ้มบุญ : คุ้มครองเด็กที่เกิดจากเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์(585) : รายละเอียด29/9/2565
030325650034: เรียกดอกเบี้ยโหด : ผิดกฎหมาย(192) : รายละเอียด29/9/2565
030325650033: “หมิ่นมาทผู้ตาย” เป็นความผิดหรือไม่(190) : รายละเอียด29/9/2565
030325650032: สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI : Geographical Indication) คืออะไร(223) : รายละเอียด29/9/2565
030325650031: อายุความสิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน กรณีเจ้าหน้าที่ผู้ต้องรับผิดถึงแก่ความตาย(132) : รายละเอียด29/9/2565
030325650030: หลักเกณฑ์ใหม่ในการบังคับทางปกครอง ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562(157) : รายละเอียด29/9/2565
030325650029: พระราชบัญญัติ การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562(165) : รายละเอียด29/9/2565
030325650028: การร้องสอดในคดีปกครอง(157) : รายละเอียด29/9/2565
030325650027: กฎหมายลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติ พ.ศ. 2558(137) : รายละเอียด29/9/2565
030325650025: หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้ความช่วยเหลือคู่สัญญา ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 693 และด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 645(165) : รายละเอียด28/9/2565
030325650024: “คนต่างด้าว” ขอข้อมูลข่าวสารของราชการได้หรือไม่ ?(142) : รายละเอียด28/9/2565
030325650023: Q&A ไม่แจ้งว่าอุทธรณ์ต่อใคร ! มีผลอย่างไรต่อระยะเวลาอุทธรณ์(145) : รายละเอียด28/9/2565
030325650022: หน่วยงานของรัฐมีสิทธิเรียกให้เจ้าหน้าที่ซึ่งละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่ ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในกรณีใดบ้าง ?(138) : รายละเอียด28/9/2565
030325650021: 4 เรื่อง ไม่จริง เกี่ยวกับ PDPA(178) : รายละเอียด27/6/2565
030325650020: ข้อเท็จจริง โทษอาญา PDPA(174) : รายละเอียด27/6/2565
030325650019: Q & A ข้อเท็จจริง การใช้กล้องวงจรปิด และ PDPA (กรณีใช้ประโยชน์ส่วนตัว)(183) : รายละเอียด27/6/2565
030325650018: ตัวอย่าง การเตือนเรื่องกล้องวงจรปิด และการประกาศคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในการใช้กล้องวงจรปิด (เพื่อนำไปปรับใช้ตามความเหมาะสม)(213) : รายละเอียด27/6/2565
030325650017: Q & A ข้อเท็จจริง การใช้กล้องวงจรปิดและ PDPA (กรณี ห้าง ร้าน ภาคธุรกิจ)(174) : รายละเอียด27/6/2565
หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 4 หน้า 1 2 3 4 >>