งานกลุ่มนิติการ

ประเภท
ชื่อเรื่อง
เลขที่เรื่อง
รายละเอียด
   

ขอดู งานกลุ่มนิติการ ทั้งหมด

ผลการค้นหาตาม : ประเภทงานส่วนนิติการ
จำนวน : 27 รายการ
เลขที่ เรื่อง  
030325640016: คำสั่งทางปกครอง คืออะไร ?(9) 31/3/2564
030325640015: แนวปฏิบัติภายหลังหน่วยงานของรัฐบอกเลิกสัญญาตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างฯ มาตรา 103 วรรคหนึ่ง (2) หรือ (4)(7) 31/3/2564
030325640014: สัญญาทางแพ่ง vs สัญญาทางปกครอง ... พิจารณาอย่างไร ?(8) 31/3/2564
030325640013: ละเมิดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ vs ละเมิดตาม พ.ร.บ. ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่(5) 31/3/2564
030325640012: การกระทำใดเป็นการแบ่งซื้้อหรือแบ่งจ้าง ซึ่งจะกระทำมิได้(7) 31/3/2564
030325640011: ประมาท ประมาทเลินเล่อ ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ต่างกันอย่างไร ?(7) 31/3/2564
030325640010: สิทธิพื้นฐานของผู้บริโภค ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4)(8) 31/3/2564
030325640009: ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์คืออะไร ?(7) 31/3/2564
030325640008: 7 ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับจากพระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562(7) 31/3/2564
030325640007: นิติกรรม คือ อะไร ?(7) 31/3/2564
030325640006: ข้อมูลข่าวสาร ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 4(9) 31/3/2564
030325640005: สาระสำคัญ พระราชบัญญัติขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543(6) 31/3/2564
030325640004: สาระสำคัญ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560(8) 31/3/2564
030325640003: ขั้นตอนการขอใช้บริการข้อมูลข่าวสาร(6) 31/3/2564
030325640002: พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Privacy Act. (PDPA)) คืออะไร ?(7) 31/3/2564
030325640001: การมอบอำนาจตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการมอบอำนาจ พ.ศ. 2550(8) 31/3/2564
030125640001: การมอบอำนาจ ตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยการมอบอำนาจ พ.ศ. 2550(14) : รายละเอียด22/3/2564
25570003: การบอกสงวนสิทธิ์ปรับ ต้องดำเนินการอย่างไร(3321)
25570002: การคำนวณวันปรับตามสัญญา คำนวณอย่างไร(2740)
25570001: ปัจจุบันมติคณะรัฐมนตรีที่ให้ตัดข้อสัญญาอนุญาโตตุลาการได้แจ้งเวียนตามหนังสือสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0506/ว 155 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2552 (https://www.google.co.th/search?sourceid=navclient&aq=&oq) มีผลบังคับแล้ว ใช่หรือไม่(767)
หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 2 หน้า 1 2 >>