งานกลุ่มนิติการ

ประเภท
ชื่อเรื่อง
เลขที่เรื่อง
รายละเอียด
   

ขอดู งานกลุ่มนิติการ ทั้งหมด

ผลการค้นหาตาม : ประเภทงานส่วนนิติการ
จำนวน : 10 รายการ
เลขที่ เรื่อง  
25570003: การบอกสงวนสิทธิ์ปรับ ต้องดำเนินการอย่างไร(1213)
25570002: การคำนวณวันปรับตามสัญญา คำนวณอย่างไร(2489)
25570001: ปัจจุบันมติคณะรัฐมนตรีที่ให้ตัดข้อสัญญาอนุญาโตตุลาการได้แจ้งเวียนตามหนังสือสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0506/ว 155 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2552 (https://www.google.co.th/search?sourceid=navclient&aq=&oq) มีผลบังคับแล้ว ใช่หรือไม่(705)
030325570001: การใช้สิทธิตามสัญญาไม่ใช่คำสั่งทางปกครองไม่ต้องปฏิบัติตาม พรบ.วิปกครอง(461) 24/4/2557
030225570002: สรุปการประชุมคณะกรรมการจัดทำระบบข้อมูลฐานภัยพิบัติและระบบภูมิศาสตร์(217) 24/4/2557
030225570001: คู่มือ - แนวทางการกำหนดขั้นตอนระยะเวลาในการดำเนินคดี(272) 24/4/2557
030125570001: ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พ.ศ.2535(308) 31/3/2557
030125560002: พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม(224) 19/11/2556
030125560001: พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(204) 15/2/2556
030125490001: ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย การพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(211) 13/10/2549
หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1 หน้า 1