คำถามที่พบบ่อยเลขที่ 25570005
กรณีเกิดปัญหาในการใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ควรแจ้งหน่วยงานใด

ให้แจ้ง ศูนย์สารสนเทศ กรมพัฒนาที่ดิน เนื่องจากเป็นหน่วยงานที่ดูแลระบบ
เลือกหัวข้อใหม่