คำถามที่พบบ่อยเลขที่ 25570004
บุคคลหรือหน่วยงานภายนอก ที่มีความประสงค์ส่งหนังสือ ให้กรมฯ จะส่งได้ที่ไหน

          สามารถมาส่งหนังสือได้ที่ กลุ่มสารบรรณ สำนักงานเลขานุการกรม ชั้น 2 เพื่อลงรับหนังสือเข้าระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ไว้เป็นหลักฐานเพื่อสะดวกในการติดตาม
เลือกหัวข้อใหม่