2556 2557                    

ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ของกรมพัฒนาที่ดิน ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๕๗

กลุ่มที่ ๑    
  ชื่อ-นามสกุล วีรชัย กาญจนาลัย
  วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
  จากสถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  เริ่มรับราชการครั้งแรก เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๒๓
  ัจจุบันดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีการสำรวจและทำแผนที่
  สถานที่ทำงาน สำนักเทคโนโลยีการสำรวจและทำแผนที่
  กรมพัฒนาที่ดิน ๒๐๐๓/๖๑ ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
  โทร. ๐๒-๕๗๙-๐๙๐๔
  E-mail :
  อุดมคติในการทำงาน :

กลุ่มที่ ๒    
  ชื่อ-นามสกุล ปวีณา แสงเดือน
  วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
  จากสถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  เริ่มรับราชการครั้งแรก เมื่อวันที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๐
  ัจจุบันดำรงตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
  สถานที่ทำงาน กลุ่มพัฒนาบุคคล กองการเจ้าหน้าที่
  กรมพัฒนาที่ดิน ๒๐๐๓/๖๑ ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
  โทร. ๐๒-๙๔๑-๑๘๙๐
  E-mail :
  อุดมคติในการทำงาน :