2556 2557                    

ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ของกรมพัฒนาที่ดิน ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๕๖

กลุ่มที่ ๑    
  ชื่อ-นามสกุล นางสาวสุมิตรา วัฒนา
  วุฒิการศึกษาสูงสุด ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปฐพีวิทยา)
  จากสถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  เริ่มรับราชการครั้งแรก เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๙
  ัจจุบันดำรงตำแหน่ง นักสำรวจดินชำนาญการพิเศษ
  สถานที่ทำงาน กลุ่มมาตรฐานการสำรวจจำแนกดิน สำนักสำรวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน กรมพัฒนาที่ดิน
  แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
  โทร. ๐๘๙-๗๙๙-๒๒๒๑
  E-mail : Kaewtana@hotmail.com
  อุดมคติในการทำงาน : คิดอย่างผู้นำ ทำอย่างผู้รู้ อยู่อย่างผู้ให้

กลุ่มที่ ๒    
  ชื่อ-นามสกุล นางสำราญ แสนศิลา
  วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
  จากสถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  เริ่มรับราชการครั้งแรก เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๒๙
  ัจจุบันดำรงตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
  สถานที่ทำงาน สถานีพัฒนาที่ดินตาก สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๙ กรมพัฒนาที่ดิน
  ตำบลหนองบัวใต้ อำเภอเมือง จังหวัดตาก ๖๓๐๐๐
  โทร. ๐๘๙-๘๖๐-๓๗๙๙
  E-mail : Sumran๓๗๙๙@hotmail.com
  อุดมคติในการทำงาน : ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จอยู่ที่นั่น