กฐินพระราชทาน กรมพัฒนาที่ดิน
ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ถึง พ.ศ. ๒๕๖๔