คำสั่ง
  0244/2559: บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้(481) 14/3/2559
  0239/2559: เลื่อนข้าราชการ(388) 11/3/2559
  0238/2559: แต่งตั้งคณะกรรมการสวัสดิการกรมพัฒนาที่ดิน(254) 11/3/2559
  0237/2559: แก้ไขคำสั่งรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ(690) 11/3/2559
  0236/2559: แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล กรมพัฒนาที่ดิน(257) 11/3/2559
  0235/2559: แต่งตั้งโฆษก รองโฆษก และผู้ประสานงานด้านการประชาสัมพันธ์กรมพัฒนาที่ดิน(243) 11/3/2559
  0215/2559: แก้ไขเพิ่มเติมการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนยุทธศาสตร์กรมพัฒนาที่ดิน ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)(236) 7/3/2559
  0218/2559: คำสั่งมอบหมายอำนาจหน้าที่ในการสั่งและปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์(244) 4/3/2559
  0201/2559: แต่งตั้งคณะทางานการจัดทารายงานสถานภาพทรัพยากรดินและการแก้ไขปัญหาด้านดินตามแนวพระราชดาริในพื้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดาริ ทั้ง 6 แห่ง (เพิ่มเติม)(234) 3/3/2559
  0195/2559: แก้ไขคำสั่งย้ายข้าราชการ(312) 3/3/2559
  0194/2559: แก้ไขการแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งในกรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์(296) 3/3/2559
  0193/2559: การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งในกรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์(281) 3/3/2559
  0200/2559: แต่งตั้งที่ปรึกษากรมพัฒนาที่ดิน(292) 1/3/2559
  0159/2559: แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน(219) 26/2/2559
  0181/2559: มอบอำนาจให้รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินสั่งและปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน(255) 24/2/2559
  0180/2559: บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้(304) 24/2/2559
  0171/2559: รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ(762) 23/2/2559
  0170/2559: แต่งตั้งคณะทำงานการจัดทำแผนที่คำแนะนำการจัดการดินและปุ๋ยรายแปลงสำหรับการปลูกพืช(224) 23/2/2559
  0169/2559: แก้ไขคำสั่งรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ(303) 23/2/2559
  0167/2559: แต่งตั้งข้าราชการแทน(249) 23/2/2559
หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 35 หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 >>