ปฏิทินการปฏิบัติงาน

ตารางปฏิทินกิจกรรม กลุ่มงานสารบรรณ

มกราคม
1. ตักบาตรในวันขึ้นปีใหม่
2. รายงานผลการดำเนินการกับ เจ้าหน้าที่ของรัฐ
ที่มีพฤติกรรมเกี่ยวข้อง กับการทุจริต หรือผู้มีอิทธิพล (รอบที่2)
3. วันสถาปนากรมวิทยาศาสตร์ ทหารบก (25)

กุมภาพันธ์
1. วางพวงมาลา ม.เกษตร
มีนาคม
1. การประเมินราชการ  (รอบที่1)
2. การควบคุมภายใน ( ปย.3) รอบ 6เดือนแรก
3. วันสถาปนา สปก. (6)
4. วันสถาปนากรมตรวจบัญชีสหกรณ์ (11)
5. วันสถาปนากรมการข้าว (16)
3. วันสถาปนาสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (23)
เมษายน
1. รดน้ำขอพรผู้ใหญ่วันสงกรานต์
2. รดน้ำขอพรผู้บริหาร สป.กษ.
3. วางพวงมาลา วันกองทัพไทย
พฤษภาคม
1.วันคล้ายวันก่อตั้งกรมประชาสัมพันธ์ (3)
2.วันคล้ายวันสถาปนากรมฯ (23)
3. วันสถาปนาสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (24)
มิถุนายน
1.การดำเนินงานจัดสร้างมาตรฐานความโปร่งใส
2. วันคล้ายวันสถาปนากรมชลประทาน (13)
กรกฎาคม
1.ตรวจสอบครุภัณฑ์ของหน่วยงาน
2.รายงานผลการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ ที่มีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับการทุจริต หรือผู้มีอิทธิพล (รอบที่1)
3. วันสถาปนาโรงเรียนสารวิทยา
4. วันรำลึก ดร.เกริก (มหาวิทยาลัยเกริก)

สิงหาคม
1. งานวันแม่แห่งชาติ (12)
2. วันสถาปนากรมยุทธโยธาทหารบก (30)
กันยายน
1. การประเมินผลงานราชการ (รอบ2)
2. การควบคุมภายใน  (รอบปี)
3. รายงานวัสดุคงเหลือ
4. รายงานสำรวจครุภัณฑ์
5. วันสถาปนาอุทยานแห่งชาติฯ (18)
6. วันสถาปนากรมประมง (21)
ตุลาคม
1. งานทอดกระถินพระราชทาน กรมฯ
2. วันสถาปนากรมส่งเสริมสหกรณ์ (1)
3. วันสถาปนากรมวิชาการเกษตร (1)
4. วันสถาปนากรมบัญชีกลาง (5)
5. วันสถาปนา มกอช. (9)
6. งานกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ (21)
7. วันปิยมหาราช กรมป่าไม้ (23)
8. จัดเจ้าหน้าที่ถวายสักการะลานพระรูปทรงม้า วันปิยมหาราช (23) 
พฤศจิกายน
1. วันสถาปนา ป.ป.ช. (16)
2. วันครบรอบวันก่อตั้งการทางพิเศษ    แห่งประเทศไทย

ธันวาคม
1.ถวายสัตย์ปฏิญาณ 5 ธันวา
2.งานวันเฉลิม 5 ธันวา  กรมฯ
3.  วันสถาปนากรมหม่อนไหม (4)
4.  วันรัฐธรรมนูญ (10)

 

 

กิจกรรม ตารางปฏิทินกิจกรรม กลุ่มนิติการ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1. ผู้แทนคดีของกรม ปี ระ
2. งานสอบสวนและงานคดี ปี ระ
3. ให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารสัญญา ปี ระ
กิจกรรม ตารางปฏิทินกิจกรรม กลุ่มช่วยอำนวยการและประสานราชการ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1. วันดินโลก เฉลิมพระเกียรติฯ วันพ่อ     สัปดาห์
ที่ 1,2
                 
2. ตักบาตรขึ้นปีใหม่       สัปดาห์
ที่ 1,2
               
3. รดน้ำสงกรานต์ขอพรผู้ใหญ่             สัปดาห์
ที่ 2,3
         
4. วันคล้ายวันสถาปนากรมพัฒนาที่ดิน               สัปดาห์
ที่ 3,4
       
5. เฉลิมพระเกียรติฯ วันแม่แห่งชาติ                   สัปดาห์
ที่ 2,3
   
กิจกรรม ตารางปฏิทินกิจกรรม กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1. วันดินโลก เฉลิมพระเกียรติฯ วันพ่อ     สัปดาห์
ที่ 1
                 
2. ตักบาตรขึ้นปีใหม่       สัปดาห์
ที่ 1
               
3. รดน้ำสงกรานต์ขอพรผู้ใหญ่             สัปดาห์
ที่ 2
         
4. วันคล้ายวันสถาปนากรมพัฒนาที่ดิน               สัปดาห์
ที่ 3
       
5. เฉลิมพระเกียรติฯ วันแม่แห่งชาติ                   สัปดาห์
ที่ 2
   
กิจกรรม ตารางปฏิทินกิจกรรม กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาที่ดิน
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1. เตรียมการประชุมคณะทำงาน ดำเนินการตาม พ.ร.บ.พัฒนาที่ดิน พ.ศ. 2551 ปี ระ
2. เตรียมการประชุม คณะกรรมการพัฒนาที่ดิน ปี ระ
3. ฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ. พัฒนาที่ดิน พ.ศ. 2551 ปี ระ
4. สำรวจการดำเนินงานของ คณะอนุกรรมการพัฒนาที่ดินจังหวัด ปี ระ
5. เผยแพร่คู่มือและ พ.ร.บ. พัฒนาที่ดิน พ.ศ.2551 ปี ระ
กิจกรรม ตารางปฏิทินกิจกรรม กลุ่มงานพิพิธภัณฑ์ดิน ประจำปีงบประมาณ 2557
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1. งานวันดินโลก เฉลิมพระเกียรติฯวันพ่อ     วันที่ 5
 
                 
2. วันคล้ายวันสถาปนากรมพัฒนาที่ดิน               วันที่ 23
 
       
3. ต้อนรับผู้เข้าชมเป็นหมู่คณะ
 
                     
4. ต้อนรับผู้เข้าชมเป็นรายบุคคล