สถิติการเข้าเยี่ยมชม
สถิติวันที่
สถิติเดือนที่
สถิติเดือนที่

วันนี้ 22 ตุลาคม พ.ศ.2560 มีผู้เยี่ยมชม : 9
ทำการตอบคำถาม : 0
ได้ประโยชน์ : 0
ไม่ได้ประโยชน์ : 0
๏ ผู้ให้ความอนุเคราะห์ตอบคำถามสนใจขอรับบริการจากกลุ่มงาน
งานสารบรรณ 0
งานนิติการ 0
งานคณะอนุกรรมการเลขานุการพัฒนาที่ดิน 0
งานงานช่วยอำนวยการและประสารราชการ 0
งานพิพิธภัณฑ์ดิน 0
งานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ 0

ปีนี้ 2560 มีผู้เยี่ยมชม : 32913
ทำการตอบคำถาม : 62 คิดเป็นร้อยละ : 0 จากผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
ได้ประโยชน์ : 48 คิดเป็นร้อยละ : 77 จากผู้ตอบคำถาม
ไม่ได้ประโยชน์ : 0 คิดเป็นร้อยละ : 0 จากผู้ตอบคำถาม
๏ ผู้ให้ความอนุเคราะห์ตอบคำถามสนใจขอรับบริการจากกลุ่มงาน
งานสารบรรณ 11 คิดเป็นร้อยละ : 17 จากผู้ตอบคำถาม
งานนิติการ 8 คิดเป็นร้อยละ : 12 จากผู้ตอบคำถาม
งานคณะอนุกรรมการเลขานุการพัฒนาที่ดิน 6 คิดเป็นร้อยละ : 9 จากผู้ตอบคำถาม
งานช่วยอำนวยการและประสารราชการ 5 คิดเป็นร้อยละ : 8 จากผู้ตอบคำถาม
งานพิพิธภัณฑ์ดิน 10 คิดเป็นร้อยละ : 16 จากผู้ตอบคำถาม
งานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ 14 คิดเป็นร้อยละ : 22 จากผู้ตอบคำถาม
งานสารบรรณ 17
งานนิติการ 12
งานคณะอนุกรรมการเลขานุการพัฒนาที่ดิน 9
งานงานช่วยอำนวยการและประสารราชการ 8
งานพิพิธภัณฑ์ดิน 16
งานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ 22

สถิติโดยรวมมีผู้เยี่ยมชม : 118977
ทำการตอบคำถาม : 2864 คิดเป็นร้อยละ : 2 จากผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
ได้ประโยชน์ : 2720 คิดเป็นร้อยละ : 94 จากผู้ตอบคำถาม
ไม่ได้ประโยชน์ : 90 คิดเป็นร้อยละ : 3 จากผู้ตอบคำถาม
๏ ผู้ให้ความอนุเคราะห์ตอบคำถามสนใจขอรับบริการจากกลุ่มงาน
งานสารบรรณ 303 คิดเป็นร้อยละ : 10 จากผู้ตอบคำถาม
งานนิติการ 765 คิดเป็นร้อยละ : 26 จากผู้ตอบคำถาม
งานคณะอนุกรรมการเลขานุการพัฒนาที่ดิน 438 คิดเป็นร้อยละ : 15 จากผู้ตอบคำถาม
งานช่วยอำนวยการและประสารราชการ 580 คิดเป็นร้อยละ : 20 จากผู้ตอบคำถาม
งานพิพิธภัณฑ์ดิน 1273 คิดเป็นร้อยละ : 44 จากผู้ตอบคำถาม
งานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ 1413 คิดเป็นร้อยละ : 49 จากผู้ตอบคำถาม
งานสารบรรณ 10
งานนิติการ 26
งานคณะอนุกรรมการเลขานุการพัฒนาที่ดิน 15
งานงานช่วยอำนวยการและประสารราชการ 20
งานพิพิธภัณฑ์ดิน 44
งานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ 49