สถิติการเข้าเยี่ยมชม
สถิติวันที่
สถิติเดือนที่
สถิติเดือนที่

วันนี้ 22 มีนาคม พ.ศ.2562 มีผู้เยี่ยมชม : 45
ทำการตอบคำถาม : 0
ได้ประโยชน์ : 0
ไม่ได้ประโยชน์ : 0
๏ ผู้ให้ความอนุเคราะห์ตอบคำถามสนใจขอรับบริการจากกลุ่มงาน
งานสารบรรณ 0
งานนิติการ 0
งานคณะอนุกรรมการเลขานุการพัฒนาที่ดิน 0
งานงานช่วยอำนวยการและประสารราชการ 0
งานพิพิธภัณฑ์ดิน 0
งานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ 0

ปีนี้ 2562 มีผู้เยี่ยมชม : 2972
ทำการตอบคำถาม : 1 คิดเป็นร้อยละ : 0 จากผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
ได้ประโยชน์ : 1 คิดเป็นร้อยละ : 100 จากผู้ตอบคำถาม
ไม่ได้ประโยชน์ : 0 คิดเป็นร้อยละ : 0 จากผู้ตอบคำถาม
๏ ผู้ให้ความอนุเคราะห์ตอบคำถามสนใจขอรับบริการจากกลุ่มงาน
งานสารบรรณ 0 คิดเป็นร้อยละ : 0 จากผู้ตอบคำถาม
งานนิติการ 0 คิดเป็นร้อยละ : 0 จากผู้ตอบคำถาม
งานคณะอนุกรรมการเลขานุการพัฒนาที่ดิน 0 คิดเป็นร้อยละ : 0 จากผู้ตอบคำถาม
งานช่วยอำนวยการและประสารราชการ 0 คิดเป็นร้อยละ : 0 จากผู้ตอบคำถาม
งานพิพิธภัณฑ์ดิน 0 คิดเป็นร้อยละ : 0 จากผู้ตอบคำถาม
งานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ 0 คิดเป็นร้อยละ : 0 จากผู้ตอบคำถาม
งานสารบรรณ 0
งานนิติการ 0
งานคณะอนุกรรมการเลขานุการพัฒนาที่ดิน 0
งานงานช่วยอำนวยการและประสารราชการ 0
งานพิพิธภัณฑ์ดิน 0
งานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ 0

สถิติโดยรวมมีผู้เยี่ยมชม : 139030
ทำการตอบคำถาม : 2872 คิดเป็นร้อยละ : 2 จากผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
ได้ประโยชน์ : 2723 คิดเป็นร้อยละ : 94 จากผู้ตอบคำถาม
ไม่ได้ประโยชน์ : 90 คิดเป็นร้อยละ : 3 จากผู้ตอบคำถาม
๏ ผู้ให้ความอนุเคราะห์ตอบคำถามสนใจขอรับบริการจากกลุ่มงาน
งานสารบรรณ 303 คิดเป็นร้อยละ : 10 จากผู้ตอบคำถาม
งานนิติการ 765 คิดเป็นร้อยละ : 26 จากผู้ตอบคำถาม
งานคณะอนุกรรมการเลขานุการพัฒนาที่ดิน 438 คิดเป็นร้อยละ : 15 จากผู้ตอบคำถาม
งานช่วยอำนวยการและประสารราชการ 580 คิดเป็นร้อยละ : 20 จากผู้ตอบคำถาม
งานพิพิธภัณฑ์ดิน 1273 คิดเป็นร้อยละ : 44 จากผู้ตอบคำถาม
งานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ 1414 คิดเป็นร้อยละ : 49 จากผู้ตอบคำถาม
งานสารบรรณ 10
งานนิติการ 26
งานคณะอนุกรรมการเลขานุการพัฒนาที่ดิน 15
งานงานช่วยอำนวยการและประสารราชการ 20
งานพิพิธภัณฑ์ดิน 44
งานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ 49