สถิติการเข้าเยี่ยมชม
สถิติวันที่
สถิติเดือนที่
สถิติเดือนที่

วันนี้ 21 มีนาคม พ.ศ.2566 มีผู้เยี่ยมชม : 82
ทำการตอบคำถาม : 0
ได้ประโยชน์ : 0
ไม่ได้ประโยชน์ : 0
๏ ผู้ให้ความอนุเคราะห์ตอบคำถามสนใจขอรับบริการจากกลุ่มงาน
งานสารบรรณ 0
งานนิติการ 0
งานคณะอนุกรรมการเลขานุการพัฒนาที่ดิน 0
งานงานช่วยอำนวยการและประสารราชการ 0
งานพิพิธภัณฑ์ดิน 0
งานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ 0

ปีนี้ 2566 มีผู้เยี่ยมชม : 14506
ทำการตอบคำถาม : 1188 คิดเป็นร้อยละ : 8 จากผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
ได้ประโยชน์ : 323 คิดเป็นร้อยละ : 27 จากผู้ตอบคำถาม
ไม่ได้ประโยชน์ : 0 คิดเป็นร้อยละ : 0 จากผู้ตอบคำถาม
๏ ผู้ให้ความอนุเคราะห์ตอบคำถามสนใจขอรับบริการจากกลุ่มงาน
งานสารบรรณ 374 คิดเป็นร้อยละ : 31 จากผู้ตอบคำถาม
งานนิติการ 247 คิดเป็นร้อยละ : 20 จากผู้ตอบคำถาม
งานคณะอนุกรรมการเลขานุการพัฒนาที่ดิน 247 คิดเป็นร้อยละ : 20 จากผู้ตอบคำถาม
งานช่วยอำนวยการและประสารราชการ 489 คิดเป็นร้อยละ : 41 จากผู้ตอบคำถาม
งานพิพิธภัณฑ์ดิน 489 คิดเป็นร้อยละ : 41 จากผู้ตอบคำถาม
งานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ 489 คิดเป็นร้อยละ : 41 จากผู้ตอบคำถาม
งานสารบรรณ 31
งานนิติการ 20
งานคณะอนุกรรมการเลขานุการพัฒนาที่ดิน 20
งานงานช่วยอำนวยการและประสารราชการ 41
งานพิพิธภัณฑ์ดิน 41
งานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ 41

สถิติโดยรวมมีผู้เยี่ยมชม : 236592
ทำการตอบคำถาม : 4118 คิดเป็นร้อยละ : 1 จากผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
ได้ประโยชน์ : 3057 คิดเป็นร้อยละ : 74 จากผู้ตอบคำถาม
ไม่ได้ประโยชน์ : 90 คิดเป็นร้อยละ : 2 จากผู้ตอบคำถาม
๏ ผู้ให้ความอนุเคราะห์ตอบคำถามสนใจขอรับบริการจากกลุ่มงาน
งานสารบรรณ 679 คิดเป็นร้อยละ : 16 จากผู้ตอบคำถาม
งานนิติการ 1014 คิดเป็นร้อยละ : 24 จากผู้ตอบคำถาม
งานคณะอนุกรรมการเลขานุการพัฒนาที่ดิน 686 คิดเป็นร้อยละ : 16 จากผู้ตอบคำถาม
งานช่วยอำนวยการและประสารราชการ 1070 คิดเป็นร้อยละ : 25 จากผู้ตอบคำถาม
งานพิพิธภัณฑ์ดิน 1763 คิดเป็นร้อยละ : 42 จากผู้ตอบคำถาม
งานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ 1906 คิดเป็นร้อยละ : 46 จากผู้ตอบคำถาม
งานสารบรรณ 16
งานนิติการ 24
งานคณะอนุกรรมการเลขานุการพัฒนาที่ดิน 16
งานงานช่วยอำนวยการและประสารราชการ 25
งานพิพิธภัณฑ์ดิน 42
งานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ 46