สถิติการเข้าเยี่ยมชม
สถิติวันที่
สถิติเดือนที่
สถิติเดือนที่

วันนี้ 19 เมษายน พ.ศ.2564 มีผู้เยี่ยมชม : 37
ทำการตอบคำถาม : 0
ได้ประโยชน์ : 0
ไม่ได้ประโยชน์ : 0
๏ ผู้ให้ความอนุเคราะห์ตอบคำถามสนใจขอรับบริการจากกลุ่มงาน
งานสารบรรณ 0
งานนิติการ 0
งานคณะอนุกรรมการเลขานุการพัฒนาที่ดิน 0
งานงานช่วยอำนวยการและประสารราชการ 0
งานพิพิธภัณฑ์ดิน 0
งานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ 0

ปีนี้ 2564 มีผู้เยี่ยมชม : 5759
ทำการตอบคำถาม : 6 คิดเป็นร้อยละ : 0 จากผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
ได้ประโยชน์ : 0 คิดเป็นร้อยละ : 0 จากผู้ตอบคำถาม
ไม่ได้ประโยชน์ : 0 คิดเป็นร้อยละ : 0 จากผู้ตอบคำถาม
๏ ผู้ให้ความอนุเคราะห์ตอบคำถามสนใจขอรับบริการจากกลุ่มงาน
งานสารบรรณ 0 คิดเป็นร้อยละ : 0 จากผู้ตอบคำถาม
งานนิติการ 0 คิดเป็นร้อยละ : 0 จากผู้ตอบคำถาม
งานคณะอนุกรรมการเลขานุการพัฒนาที่ดิน 0 คิดเป็นร้อยละ : 0 จากผู้ตอบคำถาม
งานช่วยอำนวยการและประสารราชการ 0 คิดเป็นร้อยละ : 0 จากผู้ตอบคำถาม
งานพิพิธภัณฑ์ดิน 0 คิดเป็นร้อยละ : 0 จากผู้ตอบคำถาม
งานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ 0 คิดเป็นร้อยละ : 0 จากผู้ตอบคำถาม
งานสารบรรณ 0
งานนิติการ 0
งานคณะอนุกรรมการเลขานุการพัฒนาที่ดิน 0
งานงานช่วยอำนวยการและประสารราชการ 0
งานพิพิธภัณฑ์ดิน 0
งานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ 0

สถิติโดยรวมมีผู้เยี่ยมชม : 167741
ทำการตอบคำถาม : 2900 คิดเป็นร้อยละ : 1 จากผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
ได้ประโยชน์ : 2729 คิดเป็นร้อยละ : 94 จากผู้ตอบคำถาม
ไม่ได้ประโยชน์ : 90 คิดเป็นร้อยละ : 3 จากผู้ตอบคำถาม
๏ ผู้ให้ความอนุเคราะห์ตอบคำถามสนใจขอรับบริการจากกลุ่มงาน
งานสารบรรณ 305 คิดเป็นร้อยละ : 10 จากผู้ตอบคำถาม
งานนิติการ 766 คิดเป็นร้อยละ : 26 จากผู้ตอบคำถาม
งานคณะอนุกรรมการเลขานุการพัฒนาที่ดิน 439 คิดเป็นร้อยละ : 15 จากผู้ตอบคำถาม
งานช่วยอำนวยการและประสารราชการ 581 คิดเป็นร้อยละ : 20 จากผู้ตอบคำถาม
งานพิพิธภัณฑ์ดิน 1273 คิดเป็นร้อยละ : 43 จากผู้ตอบคำถาม
งานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ 1414 คิดเป็นร้อยละ : 48 จากผู้ตอบคำถาม
งานสารบรรณ 10
งานนิติการ 26
งานคณะอนุกรรมการเลขานุการพัฒนาที่ดิน 15
งานงานช่วยอำนวยการและประสารราชการ 20
งานพิพิธภัณฑ์ดิน 43
งานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ 48