สถิติการเข้าเยี่ยมชม
สถิติวันที่
สถิติเดือนที่
สถิติเดือนที่

วันนี้ 13 สิงหาคม พ.ศ.2565 มีผู้เยี่ยมชม : 4
ทำการตอบคำถาม : 0
ได้ประโยชน์ : 0
ไม่ได้ประโยชน์ : 0
๏ ผู้ให้ความอนุเคราะห์ตอบคำถามสนใจขอรับบริการจากกลุ่มงาน
งานสารบรรณ 0
งานนิติการ 0
งานคณะอนุกรรมการเลขานุการพัฒนาที่ดิน 0
งานงานช่วยอำนวยการและประสารราชการ 0
งานพิพิธภัณฑ์ดิน 0
งานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ 0

ปีนี้ 2565 มีผู้เยี่ยมชม : 20153
ทำการตอบคำถาม : 14 คิดเป็นร้อยละ : 0 จากผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
ได้ประโยชน์ : 3 คิดเป็นร้อยละ : 21 จากผู้ตอบคำถาม
ไม่ได้ประโยชน์ : 0 คิดเป็นร้อยละ : 0 จากผู้ตอบคำถาม
๏ ผู้ให้ความอนุเคราะห์ตอบคำถามสนใจขอรับบริการจากกลุ่มงาน
งานสารบรรณ 0 คิดเป็นร้อยละ : 0 จากผู้ตอบคำถาม
งานนิติการ 0 คิดเป็นร้อยละ : 0 จากผู้ตอบคำถาม
งานคณะอนุกรรมการเลขานุการพัฒนาที่ดิน 0 คิดเป็นร้อยละ : 0 จากผู้ตอบคำถาม
งานช่วยอำนวยการและประสารราชการ 0 คิดเป็นร้อยละ : 0 จากผู้ตอบคำถาม
งานพิพิธภัณฑ์ดิน 1 คิดเป็นร้อยละ : 7 จากผู้ตอบคำถาม
งานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ 2 คิดเป็นร้อยละ : 14 จากผู้ตอบคำถาม
งานสารบรรณ 0
งานนิติการ 0
งานคณะอนุกรรมการเลขานุการพัฒนาที่ดิน 0
งานงานช่วยอำนวยการและประสารราชการ 0
งานพิพิธภัณฑ์ดิน 7
งานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ 14

สถิติโดยรวมมีผู้เยี่ยมชม : 205941
ทำการตอบคำถาม : 2923 คิดเป็นร้อยละ : 1 จากผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
ได้ประโยชน์ : 2732 คิดเป็นร้อยละ : 93 จากผู้ตอบคำถาม
ไม่ได้ประโยชน์ : 90 คิดเป็นร้อยละ : 3 จากผู้ตอบคำถาม
๏ ผู้ให้ความอนุเคราะห์ตอบคำถามสนใจขอรับบริการจากกลุ่มงาน
งานสารบรรณ 305 คิดเป็นร้อยละ : 10 จากผู้ตอบคำถาม
งานนิติการ 766 คิดเป็นร้อยละ : 26 จากผู้ตอบคำถาม
งานคณะอนุกรรมการเลขานุการพัฒนาที่ดิน 439 คิดเป็นร้อยละ : 15 จากผู้ตอบคำถาม
งานช่วยอำนวยการและประสารราชการ 581 คิดเป็นร้อยละ : 19 จากผู้ตอบคำถาม
งานพิพิธภัณฑ์ดิน 1274 คิดเป็นร้อยละ : 43 จากผู้ตอบคำถาม
งานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ 1416 คิดเป็นร้อยละ : 48 จากผู้ตอบคำถาม
งานสารบรรณ 10
งานนิติการ 26
งานคณะอนุกรรมการเลขานุการพัฒนาที่ดิน 15
งานงานช่วยอำนวยการและประสารราชการ 19
งานพิพิธภัณฑ์ดิน 43
งานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ 48