เอกสารแจกฟรีสำหรับประชาชน ของฟรีมีในโลก หน่วยงานราชการเพื่อชาติ โดย กรมพัฒนาที่ดิน

เอกสารประกอบการบรรยาย54ปี กรมพัฒนาที่ดิน
2015 International Year of Soil Healthy Soil for a Healthy Life
Healthy Soils for a Healthy Life
LDD's IM Farm
Soil Biotechnology Utilization
World Soil Day 5 December
การเก็บตัวอย่างดินเพื่อวิเคราะห์สำหรับการปลูกพืช 1
การเก็บตัวอย่างดินเพื่อวิเคราะห์สำหรับการปลูกพืช 2
การเก็บตัวอย่างดินและวิเคราะห์ดินอย่างง่ายด้วยตัวเอง
การเก็บตัวอย่างปุ๋ยหมักและปุ๋ยอินทรีย์น้ำ
การขยายพันธุ์หญ้าแฝก
การขยายพันธุ์หญ้าแฝกเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำฟื้นฟูสภาพดิน
การจัดการดินทรายและดินตื้น
การจัดการดินหลังน้ำท่วมในพื้นที่ปลูกยางพารา
การจัดการฟื้นฟูแก้ไขปัญหาดินเค็ม
การใช้ปุ๋ยพืชสดและการผลิตเมล็ดพันธุ์
การตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรดิน
การทำปุ๋ยหมักจากผักตบชวา
การปลูกหญ้าแฝกในพื้นที่เพาะปลูกเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำ
การปลูกหญ้าแฝกเพื่อการฟื้นฟูทรัพยากรดินและสภาพแวดล้อม
การผลิตเชื้อจุลินทรีย์ควบคุมเชื้อสาเหตุโรคพืชโดยใช้สารเร่งซุปเปอร์ พด.3
การผลิตน้ำหมักชีวภาพโดยใช้สารเร่งซุปเปอร์ พด.2
การผลิตปุ๋ยหมักโดยใช้สาเร่ง ซุปเปอร์ พด. 1
การผลิตสารควบคุมแมลงและศัตรูพืช โดยใช้สารเร่งซุปเปอร์ พด. 7
การผลิตสารบำบัดน้ำเสียและขจัดกลิ่นเหม็น โดยใช้สารเร่ง พด.6
การอนุรักษ์ดินและน้ำเพื่อการเกษตร
แกล้งดิน Soil Aggravation
แกล้งดินกุญแจและมรดกแห่งภูมิปัญญาที่พ่อสร้าง
คัมภีร์พิชิตกลุ่มดิน
คู่มือการพัฒนาที่ดิน
โครงการพัฒนาพื้นที่พรุแฆแฆอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
จอมปราชญ์แห่งการพัฒนาที่ดิน
จุลินทรีย์ซุปเปอร์ พด.9 เพิ่มความเป็นประโยชน์ของฟอสฟอรัสในดินกรด ดินเปรี้ยว
จุลินทรีย์สำหรับพืชปรับปรุงบำรุงดิน พด.11
ชุดดินภาคกลางความรู้พื้นฐานเพื่อการเกษตร
ชุดดินภาคตะวันออกและภาคใต้ความรู้พื้นฐานเพื่อการเกษตร
ชุดดินภาคเหนือความรู้พื้นฐานเพื่อการเกษตร
ชุดดินภาคอีสานความรู้พื้นฐานเพื่อการเกษตร
ชุดองค์ความรู้กึ่งศตวรรษพัฒนาที่ดิน • ดินของประเทศไทย
ชุดองค์ความรู้กึ่งศตวรรษพัฒนาที่ดิน • เครือข่ายพัฒนาที่ดินและงานบริการ
ชุดองค์ความรู้กึ่งศตวรรษพัฒนาที่ดิน • การวางแผนการใช้ที่ดินในพื้นที่เกษตรกรรายแปลง
ชุดองค์ความรู้กึ่งศตวรรษพัฒนาที่ดิน • เทคโนโลยีชีวภาพทางดิน
ชุดองค์ความรู้กึ่งศตวรรษพัฒนาที่ดิน • การชะล้างพังทลายของดินและการอนุรักษ์ดินและน้ำ
ชุดองค์ความรู้กึ่งศตวรรษพัฒนาที่ดิน • การปรับปรุงบำรุงดิน
ชุดองค์ความรู้กึ่งศตวรรษพัฒนาที่ดิน • การจัดการดินเปรี้ยวจัด ดินกรดและดินอินทรีย์
ชุดองค์ความรู้กึ่งศตวรรษพัฒนาที่ดิน • การจัดการดินทรายดินตื้นดินลูกรังดินดานและดินปนเปื้อน
ชุดองค์ความรู้กึ่งศตวรรษพัฒนาที่ดิน • การจัดการดินเค็มและดินด่าง
ด้วยพระบารมีฟื้นฟูปฐพีไทย
ดิน
ดินเปรี้ยวจัด ดินกรด และดินอินทรีย์
ดินเพื่อประชาชน
ดินสำหรับเยาวชน
ปลูกหม่อนผลสดแปรรูปกินได้ตลอดปี
Acid sulfate, Acid soil and Organic soils
ปุ๋ยชีวภาพ พด.12 เพิ่มธาตุอาหาร และฮอร์โมนพืช
ปุ๋ยหมักมูลไส้เดือน vermicomposting
ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง สูตรกรมพัฒนาที่ดิน โดยใช้สารเร่ง พด
ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงสูตรไนโตรเจนฟอสฟอรัส
พรุแฆแฆปลูกผักเสี้ยนแปรรูปเพิ่มมูลค่า
พันธุ์หญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ
พิพิธภัณฑ์ดิน
มหัศจรรย์พันธุ์ดิน
แม่อยากให้เธออยู่กับดิน
ร่างรัฐธรรมนูญ2559 : ร่างรัฐธรรมนูญอธิบายสาระสำคัญเล่มที่1
ร่างรัฐธรรมนูญ2559 : ร่างรัฐธรรมนูญอธิบายสาระสำคัญเล่มที่2
ร่างรัฐธรรมนูญ2559 : ร่างรัฐธรรมนูญเพลงภาคเหนือ
ร่างรัฐธรรมนูญ2559 : ร่างรัฐธรรมนูญเพลงภาคกลาง
โรคและแมลงศัตรูที่สำคัญของกล้วย
โรคและแมลงศัตรูที่สำคัญของมะนาว
เลี้ยงไก่ไข่หลังบ้านสู่การบริโภคเพื่อสุขภาพ
วันดินโลก 5 ธันวาคม
ศาสตร์พระราชาสู่พื้นที่ขยายผลการพัฒนา
ศาสตร์แห่งพระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
ศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม
สถานภาพทรัพยากรดินและที่ดินของประเทศไทย
สถานีพัฒนาที่ดินตราด
สบู่กลีเซอรีนศูนย์พิกุลทอง
หญ้าแฝก ดึงน้ำ สร้างดิน สำหรับเยาวชน
หญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ

กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน โทร.02-579-8515 โทร. 1760 ต่อ 1225