๏ ครั้งที่ 1 หัวข้อ " โครงการพัฒนาพื้นที่ดินเปรี้ยวจัด บ้านยูโย "
              โดย ดร.อภิชาต จงสกุล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน
๏ ครั้งที่ 2 หัวข้อ " หน่วยงานบูรณาการ สร้างสานพื้นที่ดินเค็ม "
              โดย สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 และเกษตรกรตัวอย่าง
๏ ครั้งที่ 3 หัวข้อ " เรื่องเล่าเขาหินซ้อน "
              โดย นายเกรียงศักดิ์ หงษ์โต ที่ปรึกษากรมพัฒนาที่ดิน
๏ ครั้งที่ 4 หัวข้อ " การบริหารจัดการน้ำในพื้นที่พรุโต๊ะแดง "
              โดย ดร.อภิชาต จงสกุล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน
๏ ครั้งที่ 5 หัวข้อ " แฝกสร้างดินที่เขาชะงุ้ม "
              โดย นายสิมา โมรากุล อดีตอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน
๏ ครั้งที่ 6 ......
              ......
๏ ครั้งที่ 7 หัวข้อ " เกิดศูนย์พิกุลทอง "
              โดย นายชัยวัฒน์ สิทธิบุศย์ อดีตอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน