~•เตรียมตัวก่อนขอรับบริการจากกรมพัฒนาที่ดิน•~

๏ ข้อมูลวิชาการ : ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน อาคาร 6 ชั้น ชั้นที่ 1 โทรศัพท์ : 1760 ต่อ 1274 website : http://e-library.ldd.go.th/
• ฐานข้อมูลสารสนเทศ 0-2579-1937
๏ ข้อมูลโครงการพระราชดำริ : กองแผนงาน อาคาร 6 ชั้น ชั้นที่ 4 โทรศัพท์ : 02-579-5212 website : http://pld101.ldd.go.th/
๏ ข้อมูลวิชาการเฉพาะด้าน : ตามหน่วยงานในสังกัด website : http://www.ldd.go.th/Lddwebsite/indexwebsite01.htm
๏ ข้อมูลดินวิเคราะห์วิจัยดิน : สำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน อาคารโรงพยาบาลดิน ทางเข้าประตูหลัก โทรศัพท์ : 02-941-2784 โทรสาร : 02-941-2784 website : http://osd101.ldd.go.th/
๏ ข้อมูลดิน ปัญหาดิน ปลูกพืช : ปรึกษา หมอดิน และเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาที่ดิน ณ สำนักงานพัฒนาที่ดิน หรือ สถานีพัฒนาที่ดิน ตามภูมิลำเนา
๏ ข้อมูลปอเทืองและหญ้าแฝก : ปรึกษา หมอดิน และเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาที่ดิน ณ สำนักงานพัฒนาที่ดิน หรือ สถานีพัฒนาที่ดิน ตามภูมิลำเนา
๏ ข้อมูลดินและหญ้าแฝก : สำนักวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน ชั้น 7 ตึก 8 ชั้น โทรศัพท์.0-2579-1753 โทรสาร.0-2579-1753 E-mail : ord_1@ldd.go.th website : http://ord101.ldd.go.th/index.php
๏ ข้อมูลโครงการสร้างแหล่งน้ำ : ปรึกษา หมอดิน และเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาที่ดิน ณ สำนักงานพัฒนาที่ดิน หรือ สถานีพัฒนาที่ดิน ตามภูมิลำเนา
๏ ข้อมูลสารเร่ง พด. สูตรปรับปรุงบำรุงดิน : ปรึกษา หมอดิน และเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาที่ดิน ณ สำนักงานพัฒนาที่ดิน หรือ สถานีพัฒนาที่ดิน ตามภูมิลำเนา
๏ ข้อมูลสารเร่ง พด. สูตรปรับปรุงบำรุงดิน : กองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน กรมพัฒนาที่ดิน ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ / โทรสาร 02579-0679 สายด่วน 1760 ต่อ1379 http://osb.ldd.go.th/web/home/
• วิจัยและพัฒนาการจัดการดินเค็ม 0-2561-4513
• วิจัยและพัฒนาการจัดการดินเปรี้ยว 0-2579-7562
• วิจัยและพัฒนาการจัดการดินเสื่อมโทรม 0-2579-1103, 0-2579-1103
• วิจัยและพัฒนาการอนุรักษ์ดินและน้ำเพื่อการเกษตร 0-2579-0461, F.0-2579-1908, 0-2579-1562
• วิจัยและพัฒนาการปรับปรุงบำรุงดิน 0-2561-4516
• วิจัยและพัฒนาการใช้ประโยชน์หญ้าแฝกในการจัดการดิน 0-2562-5113, 0-2562-5112, 0-2562-5114, 0-2579-7687
• วิจัยและพัฒนาจุลินทรีย์ทางการเกษตร 0-2579-0679
• วิจัยเทคโนโลยีจุลินทรีย์เพื่อการจัดการอินทรียวัตถุ 0-2579-7563
• ผลิตและเก็บรักษาจุลินทรีย์ทางการเกษตร 0-2579-0679
• วิจัยและพัฒนาการบรรเทาภาวะโลกร้อน 0-2579-1803
• วิจัยเคมีดิน 0-2561-1850
• วิจัยกายภาพดิน 0-2561-4382, 0-2561-4061
• วิจัยสิ่งแวดล้อมดิน 0-2561-3087
• วิจัยแร่และจุลสัณฐานดิน 0-2561-4249
• วิเคราะห์วิจัย พืช ปุ๋ย และสิ่งปรับปรุงดิน 0-2561-3086
• มาตรฐานและพัฒนาระบบการวิเคราะห์ดิน 0-2561-4179
• วิจัยและวินิจฉัยคุณภาพดิน 0-2562-5103, 0-2562-5101
• วางแผนทรัพยากรน้ำเพื่อการพัฒนาที่ดิน 0-2579-1093
• ป้องกันภัยธรรมชาติและความเสี่ยงทางการเกษตร 0-2579-2219, F.0-2579-9162, 0-2579-8521
๏ ข้อมูลสารสนเทศแผนที่ : กลุ่มบริการแผนที่และภาพถ่ายออร์โธสี สำนักเทคโนโลยีการสำรวจและทำแผนที่ อาคาร 8 ชั้น ชั้นที่ 1 โทรศัพท์ 0-2579-7590, 0-2579-0986 โทรสาร 0-2579-7590E-mail : osm_6@ldd.go.th website : http://www.lddservices.org/services/home.php
๏ ข้อมูลหมอดินอาสาสมัครหมอดินอาสา : : ปรึกษา หมอดิน และเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาที่ดิน ณ สำนักงานพัฒนาที่ดิน หรือ สถานีพัฒนาที่ดิน ตามภูมิลำเนา website : http://mordin.ldd.go.th/M_Detail/MDetail.html
๏ ข้อมูลยุวหมอดินอาสาสมัครยุวหมอดินอาสา : ปรึกษา โรงเรียน หมอดิน และเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาที่ดิน ณ สำนักงานพัฒนาที่ดิน หรือ สถานีพัฒนาที่ดิน ตามภูมิลำเนา
๏ ข้อมูลทั่วไปอบรมเรียนรู้ : ศูนย์สารสนเทศ โทรศัพท์ : 02-579-1937 Email : cit_1@ldd.go.th website : http://www.ldd.go.th/WEB_CIT/index.html
๏ ข้อมูลเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ดิน : กลุ่มพิพิธภัณฑ์ดิน สำนักงานเลขานุการกรม โทร.02-562-5138 Email : ofs_7@ldd.go.th website : http://ofs101.go.th/


•สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 ปทุมธานี : โทร.02-577-3372 โทรสาร.02-577-5428
     สถานีพัฒนาที่ดินปทุมธานี : โทร.02-577-3375 โทรสาร.02-577-3375
     สถานีพัฒนาที่ดินนครนายก : โทร.037-391-298 โทรสาร.037-391-298
     สถานีพัฒนาที่ดินลพบุรี : โทร.036-658-354 - 6 โทรสาร.036-658-179
     สถานีพัฒนาที่ดินนครปฐม : โทร.034-355-189 โทรสาร.034-355-186
     สถานีพัฒนาที่ดินสระบุรี : โทร.036-733-126 โทรสาร.036-733-127
     สถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี : โทร.035-454-081 โทรสาร.035-454-081
     สถานีพัฒนาที่ดินชัยนาท : โทร.056-466-184 โทรสาร.056-466-185
     สถานีพัฒนาที่ดินอ่างทอง : โทร.035-862-056 - 7 โทรสาร.035-862-057
     สถานีพัฒนาที่ดินนนทบุรี : โทร.02-595-0626 โทรสาร.02-595-0641
     สถานีพัฒนาที่ดินพระนครศรีอยุธยา : โทร.035-345-906 โทรสาร.035-345-893
     สถานีพัฒนาที่ดินสิงห์บุรี : โทร.036-524-580 โทรสาร.036-524-579
     สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ : โทร.02-174-4402 โทรสาร.02174-4004
     สถานีพัฒนาที่ดินกรุงเทพมหานคร : โทร.02-453-2216 โทรสาร.02-453-2217

•สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2 ชลบุรี : โทร.038-352-410 โทรสาร.038-352-411
     ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฉะเชิงเทรา : โทร.038-554-982 - 3 ต่อ 105 โทรสาร.038-554-973
     สถานีพัฒนาที่ดินชลบุรี : โทร.038-389-106 โทรสาร.038-389-107
     สถานีพัฒนาที่ดินสระแก้ว : โทร.037-241-197 โทรสาร.037-241-669
     สถานีพัฒนาที่ดินฉะเชิงเทรา : โทร.038-531-200 โทรสาร.038-532-029
     สถานีพัฒนาที่ดินระยอง : โทร.038-363-634 โทรสาร.038-363-634
     สถานีพัฒนาที่ดินจันทบุรี : โทร.039-433-713,039-358-628 โทรสาร.039-433-713
     สถานีพัฒนาที่ดินตราด : โทร.039-537-218 โทรสาร.039-599-314
     สถานีพัฒนาที่ดินปราจีนบุรี : โทร.037-454-106 โทรสาร.037-454-106

•สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 นครราชสีมา : โทร.044-371-397,044-371-354 ต่อ 16 โทรสาร.044-371-397
     สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา : โทร.044-371-659 โทรสาร.044-371-659
     สถานีพัฒนาที่ดินบุรีรัมย์ : โทร.044-029-334 โทรสาร.044-605-077
     สถานีพัฒนาที่ดินชัยภูมิ : โทร.044-124-114 โทรสาร.044-124-114
     สถานีพัฒนาที่ดินสุรินทร์ : โทร.044-515-692 โทรสาร.044-518-935

•สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 อุบลราชธานี : โทร.045-355-143 โทรสาร.045-311-669
     สถานีพัฒนาที่ดินอุบลราชธานี : โทร.045-202-095 - 6 โทรสาร.045-202-095 - 6
     สถานีพัฒนาที่ดินนครพนม : โทร.042-503-586 - 7 โทรสาร.042-503-588
     สถานีพัฒนาที่ดินร้อยเอ็ด : โทร.043-532-533 โทรสาร.043-532-532 - 3
     สถานีพัฒนาที่ดินยโสธร : โทร.045-773-128 - 9 โทรสาร.045-773-127
     สถานีพัฒนาที่ดินศรีสะเกษ : โทร.045-814-642 โทรสาร.045-814-641
     สถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร : โทร.042-643-772 โทรสาร.042-643-773
     สถานีพัฒนาที่ดินอำนาจเจริญ : โทร.045-452-887 โทรสาร.045-452-887

•สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 ขอนแก่น : โทร.043-244-965 โทรสาร.043-244-965
     สถานีพัฒนาที่ดินขอนแก่น : โทร.043-246-759 โทรสาร.043-343-264
     สถานีพัฒนาที่ดินอุดรธานี : โทร.042-295-063 โทรสาร.042-207-684
     สถานีพัฒนาที่ดินมหาสารคาม : โทร.043-971-338 โทรสาร.043-971-336
     สถานีพัฒนาที่ดินหนองคาย : โทร.042-012-535 โทรสาร.042-012-794
     สถานีพัฒนาที่ดินกาฬสินธุ์ : โทร.043-601-054 โทรสาร.043-601-055
     สถานีพัฒนาที่ดินสกลนคร : โทร.042-747-121 โทรสาร.042-747-121
     สถานีพัฒนาที่ดินหนองบัวลำภู : โทร.042-311-528 โทรสาร.042-311-674
     สถานีพัฒนาที่ดินบึงกาฬ : โทร.042-492861 โทรสาร.042-492862

•สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 เชียงใหม่ : โทร.053-121-167 ต่อ 18 โทรสาร.053-121-000
     ศูนย์ปฏิบัติการโครงการหลวงภาคเหนือ เชียงใหม่ : โทร.053-121-062 โทรสาร.053-121-063
     สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่ : โทร.053-121-171 โทรสาร.053-121-169
     สถานีพัฒนาที่ดินแม่ฮ่องสอน : โทร.053-611-853 โทรสาร.053-613-014
     สถานีพัฒนาที่ดินลำพูน : โทร.053-976-652 โทรสาร.053-976-615
     สถานีพัฒนาที่ดินลำปาง : โทร.054-269-569,054-269-571

•สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 น่าน : โทร.054-771-588 โทรสาร.054-711-664
     สถานีพัฒนาที่ดินน่าน : โทร.054-752-469 โทรสาร.054-752-469
     สถานีพัฒนาที่ดินเชียงราย : โทร.053-776-577 โทรสาร.053-706-165
     สถานีพัฒนาที่ดินแพร่ : โทร.054-597-509 โทรสาร.054-597-509
     สถานีพัฒนาที่ดินพะเยา : โทร.054-410-567 โทรสาร.054-411-091

•สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 พิษณุโลก : โทร.055-321-253 โทรสาร.055-321-255
     สถานีพัฒนาที่ดินพิษณุโลก : โทร.055-355-134,055-355-135 โทรสาร.086-449-2634
     สถานีพัฒนาที่ดินเพชรบูรณ์ : โทร.056-736-092 โทรสาร.056-736-092
     สถานีพัฒนาที่ดินอุตรดิตถ์ : โทร.055-428-295 โทรสาร.055-428-296
     สถานีพัฒนาที่ดินเลย : โทร.086-451-3783 โทรสาร.086-451-3783
     สถานีพัฒนาที่ดินพิจิตร : โทร.056-990-034 โทรสาร.056-990-049

•สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9 นครสวรรค์ : โทร.056-881-243 โทรสาร.056-881-241
     สถานีพัฒนาที่ดินนครสวรรค์ : โทร.056-247-213 โทรสาร.056-247-212
     สถานีพัฒนาที่ดินตาก : โทร.055-512-299 โทรสาร.055-512-888
     สถานีพัฒนาที่ดินกำแพงเพชร : โทร.055-705-735 โทรสาร.055-705-734
     สถานีพัฒนาที่ดินอุทัยธานี : โทร.056-982-624 โทรสาร.056-982-624
     สถานีพัฒนาที่ดินสุโขทัย : โทร.055-614-046 โทรสาร.055-614-047

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 ราชบุรี : โทร.032-373-515 - 7 โทรสาร.032-373-515
     สถานีพัฒนาที่ดินราชบุรี : โทร.032-373-717 โทรสาร.032-373-718
     สถานีพัฒนาที่ดินกาญจนบุรี : โทร.034-564-277,034-564-291 โทรสาร.034-564-277
     สถานีพัฒนาที่ดินเพชรบุรี : โทร.032-448-377 - 8 โทรสาร.032-448-376
     สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรสาคร : โทร.034-839-265 โทรสาร.034-839-913
     สถานีพัฒนาที่ดินประจวบคีรีขันธ์ : โทร.032-602-580,081-987-5980 โทรสาร.032-602-580
     สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรสงคราม : โทร.034-713-882 โทรสาร.034-713-883
     ศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้มฯ ราชบุรี : โทร.032-226-744 โทรสาร.032-226-744
     ศูนย์ปฏิบัติการโครงการจัดการการพัฒนาที่ดินฯ หนองพลับ-กลัดหลวง : โทร.032-528-015 โทรสาร.032-528-015

•สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 สุราษฎร์ธานี : โทร.077-311-110 ต่อ 221 โทรสาร.077-312-732
     สถานีพัฒนาที่ดินสุราษฎร์ธานี : โทร.077-274-120 โทรสาร.077-274-120
     สถานีพัฒนาที่ดินระนอง : โทร.077-840-189 โทรสาร.077-840-189
     สถานีพัฒนาที่ดินพังงา : โทร.076-461-532 โทรสาร.076-461-532
     สถานีพัฒนาที่ดินนครศรีธรรมราช : โทร.075-378-609 โทรสาร.075-378-609
     สถานีพัฒนาที่ดินชุมพร : โทร.077-653-087 โทรสาร.077-653-086
     สถานีพัฒนาที่ดินกระบี่ : โทร.075-618-150 โทรสาร.075-618-153
     สถานีพัฒนาที่ดินภูเก็ต : โทร.076-617-245 โทรสาร.076-352-136

•สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 สงขลา : โทร.074-330-236 โทรสาร.074-330-237
     ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ นราธิวาส : โทร.073-631-033,073-631-038 โทรสาร.073-631-034
     สถานีพัฒนาที่ดินสงขลา : โทร.074-477-463 โทรสาร.074-477-460
     สถานีพัฒนาที่ดินสตูล : โทร.074-752-079 โทรสาร.074-752-077
     สถานีพัฒนาที่ดินปัตตานี : โทร.073-340-272 โทรสาร.073-340-343
     สถานีพัฒนาที่ดินยะลา : โทร.073-297-025 โทรสาร.073-297-160
     สถานีพัฒนาที่ดินพัทลุง : โทร.074-681-205 โทรสาร.074-681-205
     สถานีพัฒนาที่ดินนราธิวาส : โทร.073-538-207 โทรสาร.073-538-208
     สถานีพัฒนาที่ดินตรัง : โทร.075-501-059 โทรสาร.075-501-059