สำหรับการค้นหาภาพข่าว
ค้นหัวข้อเต็ม
ค้นหัวข้อย่อ
ค้นเนื้อหา
ค้นผู้รายงาน
ค้นผู้ถ่ายภาพ
ค้นหน่วยงานผู้รายงาน
ค้นเดือน
ค้นปี
   

ผลการค้นหาภาพข่าวประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2566 : 38 รายการ
หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7 หน้า
•ขอเรียนเชิญตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่องาน พด. ปี 66 (52) 1. แบบสำรวจนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อสำรวจความพึงพอใจ ความต้องการและรับฟังความเห็นของประชาชนต่อการให้บริการของกรมพัฒนาที่ดิน ทั้งนี้เพื่อนำข้อมูลที่ได้รับไปปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการให้บริการของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้นต่อไป
           2. แบบประเมินนี้ มี 2 ส่วน ประกอบด้วย ส่วนที่ ......
รายละเอียด...>>
•พด. ร่วมต้านการทุจริตทุกรูปแบบ (MOAC Zero tolerance) กษ. (37) วันจันทร์ที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 13.15 น. นายปราโมทย์ ยาใจ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ร่วมพิธีเปิดโครงการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมต้านการทุจริตทุกรูปแบบ (MOAC Zero tolerance) จัดโดยศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ศปท.กษ.) ณ ห้องประชุม 115 กระทรวงเกษตรและสหก......
รายละเอียด...>>
•ประกาศ ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อ พด. (47) อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 10 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2565 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2566 ประกาศ ณ วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2566 นายปราโมทย์ ยาใจ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน
รายละเอียด...>>
•อธพ. ตรวจเยี่ยม ศพด. อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา (65) วันเสาร์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 9.30 น. นายปราโมทย์ ยาใจ อธิบดีกรมพัฒนา ที่ดิน พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน ต.หลุ่งประดู่ อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา ของนายสุบรร อันทินทา หมอดินอาสาประจําอําเภอ และพบปะกลุ่ม เกษตรกร และหมอดินอาสา จํานวนกว่า 120 ......
รายละเอียด...>>
•อธพ. ติดตามผลการดำเนินงานสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 จ.นครราชสีมา (78) วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 13.30 น. นายปราโมทย์ ยาใจ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน พร้อมด้วยนายสุรเดช เตียวตระกูล ที่ปรึกษากรมพัฒนาที่ดิน ประชุมมอบแนวทางการขับเคลื่อนกรมพัฒนาที่ดิน และติดตามผลการดำเนินงานสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายอย่างมี......
รายละเอียด...>>
•ประชุม Asian Soil Partnership ประเทศไทย 1/66 (19) วันจันทร์ที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 13.30 น. ดร.อาทิตย์ ศุขเกษม รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านปฏิบัติการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ Asian Soil Partnership ประเทศไทย ครั้งที่ 1/2566 โดยมีนายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร นางสาวศุภกาญจน์ ล้วนมณี กรมวิชาการเก......
รายละเอียด...>>
1  2   3   4   5   6   7