สำหรับการค้นหาภาพข่าว
ค้นหัวข้อเต็ม
ค้นหัวข้อย่อ
ค้นเนื้อหา
ค้นผู้รายงาน
ค้นผู้ถ่ายภาพ
ค้นหน่วยงานผู้รายงาน
ค้นเดือน
ค้นปี
   

ผลการค้นหาภาพข่าวประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2561 : 33 รายการ
•ร่วมรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพฯ ทอดพระเนตรความก้าวหน้า โครงการเกษตรรวมใจฯ 2561 (19) วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ร่วมรับเสด็จฯ พลเอกหญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมร... รายละเอียด...>>
•ประชุม รายงานความก้าวหน้า การเตรียมการจัดทำแผนงานและงบประมาณ การพัฒนาพื้นที่มูลนิธิชัยพัฒนา นครสวรรค์ (0) วันพุธที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2561 เวลา 10:00 น. นายปราโมทย์ ยาใจ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านปฏิบัติการ นายประศาสน์ สุทธารักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่... รายละเอียด...>>
•มหกรรมเกษตรอินทรีย์ รวมพลังร้อยใจทุกภาคส่วนในพื้นที่” ครั้งที่ 4 จังหวัดฉะเชิงเทรา (9) วันศุกร์ ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2561 เวลา 10.00 น . นายเข้มเเข็ง ยุติธรรมดำรง รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านวิชาการ พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมพัฒนาที... รายละเอียด...>>
•ร่วมพิธีลงนาม ร่วมมือ ขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ อีสาน งานมหกรรมเกษตรอินทรีย์ รวมพลังร้อยใจทุกภาคส่วนในพื้นที่ ครั้งที่ ๓ (6) วันพุธที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๓๐ น. นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย... รายละเอียด...>>
•ประชุมติดตามความก้าวหน้าด้านการประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนงานวันดินโลก ปี 2561 (20) วันศุกร์ ที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2561 เวลา 9.00 น. นายปราโมทย์ ยาใจ รองอธิบกรมพัฒนาที่ดิน นายสุจินต์ นิลประดับแก้ว เลขานุการกรมพัฒนาดิน พร้อมด้วยข้าราชการ... รายละเอียด...>>
•การประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนวันดินโลก 2561 (12) เวลา 10.00 น. นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านบริหาร และคณะอนุกรรมการผู้เกี่ยวข้อง ร่วมดูสถานที่จัดงานมหกรรมวันดินโลก โดยมีผู้แทนสำ... รายละเอียด...>>
•ร่วมพิธีลงนามร่วมมือ ขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ พัทลุง ชุมพร นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี และสงขลา (5) วันจันทร์ที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2561 เวลา 14.10 น. นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านวิชาการ ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการขั... รายละเอียด...>>
•การประชุมชี้แจงโครงการปลูกพืชหลังนาสร้างรายได้ให้เกษตรกรผ่านกลไกสหกรณ์ (7) วันเสาร์ที่ ๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ร่วมการประชุมชี้แจงโครงการปลูกพืชหลังนาสร้างรายได้ให้เกษตรกรผ... รายละเอียด...>>
•ติดตาม รมช.กษ. ดูงานตลาดนัดขยะชุมชน ส่งเสริมแปลงขยะเติมมูลค่าเพิ่มผลผลิตเกษตร (5) วันพฤหัสบดีที่ ๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ร่วมลงพื้นที่ติดตามรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์... รายละเอียด...>>
•ร่วมพิธี ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ ภาคเหนือ บน ๑ ล่าง ๑ , ๒ (6) วันพุธที่ ๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๒๐ น. นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์... รายละเอียด...>>
•ตลาดสินค้าเกษตรออนไลน์ DGTFarm (12) ช่องทางการ "ซื้อ-ขาย สินค้าเกษตร" ปลอดภัย มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ผ่านการรับรอง เพื่อแก้ไขปัญหาสินค้าเกษตร ภายใต้นโยบาย "ตลาดนำการผลิต"

        ... รายละเอียด...>>
•การประชุมคณะกรรมการวันดินโลก ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ (7) วันจันทร์ที่ ๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ร่วมการประชุมคณะกรรมการวันดินโลก ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ โดยรัฐมนตรี... รายละเอียด...>>
•ประชุม การขับเคลื่อนการพัฒนาที่ดินตามนโยบายสำคัญของ กษ. (8) วันศุกร์ที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการขับเคลื่อนการ... รายละเอียด...>>
•ประชุม สรุปผลการดำเนินงาน ปี ๖๑ และแผนการจัดทำงบ ปี ๖๒ (8) วันอังคารที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เป็นประธานเพื่อรับฟังสรุปการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "กา... รายละเอียด...>>
•ประชุม การจัดทำแผน ปฏิบัติงาน ใช้จ่ายงบประมาณ บริหารความเสี่ยง และการบริหารงาน พร้อมแนวทางการดำเนิน งาน (13) วันพุธที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำแผนปฏิบัติงาน แ... รายละเอียด...>>
•การประชุมเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำแผนปฏิบัติงาน แผนการใช้จ่ายงบประมาณ แผนการบริหารความเสี่ยง และการบริหารงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (13) วันพุธที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 น. นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำแผนปฏิบัติงาน แ... รายละเอียด...>>
•อบรม การจัดการเรียนการสอน แผนที่ทางเลือกพืชเศรษฐกิจ "Ldd Zoning และ การเพิ่มศักยภาพการเป็น Smart Officer" (3) วันจันทร์ที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เป็นประธานเปิดการอบรมการจัดการเรียนการสอนแบบ Unit School เร... รายละเอียด...>>
•การประชุม การบริหารงาน ดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง และจัดหาพัสดุ อย่างถูกต้อง (6) วันศุกร์ที่ ๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายสุรเดช เดียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการบริหารงานตามพระรา... รายละเอียด...>>
•การประชุม การขับเคลื่อนนโยบาย งบปี 62 และติดตามผล ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ งบปี 61 (4) วันอังคารที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2561 เวลา 10.00 น. นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านวิชาการ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่... รายละเอียด...>>
•การประชุมคณะทำงานแก้ไขปรับปรุงระเบียบกรมพัฒนาที่ดินว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2549 ครั้งที่ 1/2561 (4) วันจันทร์ ที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2561 เวลา 13.30 น.นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านบริหาร เป็นประธานการประชุมคณะทำงานแก้ไขปรับปรุงระเบ... รายละเอียด...>>
•การประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการวิจัยกรมพัฒนาที่ดิน ครั้งที่ 3/2561 (10) วันจันทร์ ที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2561 เวลา 10.00 น. นายเข้มเเข็ง ยุติธรรมดำรง รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านวิชาการ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรอ... รายละเอียด...>>
•ตรวจความพร้อมการจัดงาน “มหกรรมเกษตรอินทรีย์ รวมพลังร้อยใจทุกภาคส่วนในพื้นที่” ครั้งที่ 4 จังหวัดฉะเชิงเทรา (11) วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2561 เวลา 14.00 น.นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านวิชาการ ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมการจัดงาน “มหกรรมเก... รายละเอียด...>>
•ศึกษาดูงาน ศูนย์ชัยพัฒนาการเกษตรสิรินธร พร้อมประชุมหารือ จัดตั้งศูนย์เรียนรู้ฯ โครงการมูลนิธิชัยพัฒนา (9) วันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2561 เวลา 08:30 น. นายปราโมทย์ ยาใจ รองอธิบดีด้านปฏิบัติการ กรมพัฒนาที่ดิน พร้อมด้วยนายประศาสน์ สุทธารักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพ... รายละเอียด...>>
•รองอธิบดี พด. ลงพื้นที่ติดตาม โครงการส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูกาลทำนา จ.น่าน (4) วันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2561 นายปราโมทย์ ยาใจ รองอธิบดีด้านปฏิบัติการ กรมพัฒนาที่ดิน นายเอนก ดีพรมกุล ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินน่าน นายอรรถพันธ์ ศรี... รายละเอียด...>>
•ฝึกอบรม “การใช้งานระบบสารสนเทศและแอพพลิเคชั่น เพื่อจัดเก็บข้อมูลการปลูกหญ้าแฝกระดับนานาชาติ” รุ่น 2 (4) วันอังคารที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2561 เวลา 9.30 น. นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านวิชาการ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การใช... รายละเอียด...>>
•ฝึกอบรม “การใช้งานระบบสารสนเทศและแอพพลิเคชั่นสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่และคอมพิวเตอร์ เพื่อจัดเก็บข้อมูลการปลูกหญ้าแฝกระดับนานาชาติ” (12) วันจันทร์ที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2561 เวลา 9.30 น. นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านวิชาการ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การใช... รายละเอียด...>>
•การประชุมการเตรียมจัดงาน"มหกรรมเกษตรอินทรีย์ รวมพลังร้อยใจทุกภาคส่วนในพื้นที่" (เพิ่มเติม) (10) วันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2561 เวลา 10.30 น. นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านวิชาการ เป็นประธานการประชุมการเตรียมจัดงาน"มหกรร... รายละเอียด...>>
•ร่วมกันยินดี หมอดินอาสา “ปลูกฮักท้องถิ่น หมอดินอินทรีย์ วิถียโสธร” ดีเด่น (8) วันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 น. นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านวิชาการ ได้ให้การต้อนรับและแสดงความยินดีกับหมอดิ... รายละเอียด...>>
•การประชุมเชิงปฏิบัติการและรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานเกี่ยวกับ เมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด งบปี 61 ครั้งที่ 2 (8) วันศุกร์ที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2561 นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านวิชาการ เป็นประธานปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการและรายงานความก้าวหน้าก... รายละเอียด...>>
•ประชุม การปรับเปลี่ยนสู่องค์กรดิจิทัล และการติดตามผลการดำเนินงาน งบปี 61 (4) วันพฤหัสบดีที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2561 นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ รองอธิบดีด้านบริหาร เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การปรับเปลี่ยนสู่องค... รายละเอียด...>>
•ตรวจ ติดตาม ความพร้อมในการจัดงานมหกรรมเกษตรอินทรีย์ รวมพลังร้อยใจภาคเหนือ บน ล่าง 1 ล่าง 2 (10) วันอังคารที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2561 นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านวิชาการ พร้อมด้วย นายสมโสถติ์ ดำเนินงาม ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒ... รายละเอียด...>>
•การประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลางปัจจัยการผลิตและราคาต่อหน่วยค่าก่อสร้างต่างๆ ครั้งที่ 1/2561 (9) วันจันทร์ ที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2561 เวลา 14.00 น. นายเข้มเเข็ง ยุติธรรมดำรง รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านวิชาการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลา... รายละเอียด...>>
•เกษตรอินทรีย์สตูล การตลาดนำการผลิต พลิกชีวิต สร้างรอยยิ้ม (21) สถานีพัฒนาที่ดินสตูล สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 ได้ทุ่มเทขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ พลิกชีวิต เกษตรกรสตูล โดย หนึ่งในผู้ร่วมขับเคลื่อน คือ นายคำนึง แสงขำ ... รายละเอียด...>>