สำหรับการค้นหาภาพข่าว
ค้นหัวข้อเต็ม
ค้นหัวข้อย่อ
ค้นเนื้อหา
ค้นผู้รายงาน
ค้นผู้ถ่ายภาพ
ค้นหน่วยงานผู้รายงาน
ค้นเดือน
ค้นปี
   

ผลการค้นหาภาพข่าวประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2562 : 30 รายการ
•ร่วมประชุมคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2562 ทำเนียบรัฐบาล (17) วันจันทร์ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2562 นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน พร้อมด้วย นายโสภณ ชมชาญ ที่ปรึกษากรมพัฒนาที่ดิน และนายสมโสตถิ์ ดำเนินงาม... รายละเอียด...>>
•อธพ. ร่วม ครม.สัญจร 1/62 เชียงใหม่ (14) วันจันทร์ที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2562 นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ร่วม ครม.สัญจร ครั้งที่ 1/2562 จังหวัดเชียงใหม่

พลเอกประยุทธ์ ... รายละเอียด...>>
•ประกาศเจตนารมย์เดินหน้าเกษตรอินทรีย์วิถีสำโรง จ.อุบลราชธานี (9) วันพุธที่ 23 มกราคม 2562 เวลา 10.00 น. นายปราโมทย์ ยาใจ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน นายชาติชาย ... รายละเอียด...>>
•สถาบัน IRD ประเทศฝรั่งเศส เยือนกรมพัฒนาที่ดิน หารือร่วมพัฒนาก้าวสู่อนาคตที่ดี (11) วันอังคารที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2562 เวลา 9.30 น. นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เป็นประธานในการประชุมความร่วมมือระหว่างกรมพัฒนาที่ดินและ Ins... รายละเอียด...>>
•การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำแผนปฏิบัติงานของศูนย์พัฒนาโครงการหลวง ประจำปีงบประมาณ 2562” (2) พลเอกกัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำแผนปฏิบัติงานของศูนย์พัฒนาโ... รายละเอียด...>>
•พ.ด. ลงนาม MOU “ความร่วมมือการส่งเสริมและพัฒนาภาครัฐ 4.0” (6) วันจันทร์ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2562 นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ร่วมงานแถลงข่าวและลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับบริษัท ครีเดน เอเชี... รายละเอียด...>>
•กรมพัฒนาที่ดิน ร่วมโครงการจิตอาสา Big cleaning day ในเส้นทางกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติ Bike อุ่นไอรัก (7) วันอาทิตย์ที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2562 นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน พร้อมด้วยคณะจิตอาสากรมพัฒนาที่ดิน เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา Big Cleaning D... รายละเอียด...>>
• เข้ากราบอาราธนาพระพรหมมุนี ร่วมภาคศาสนา ส่วนสำคัญ วันดินโลก (14) วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2562 นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน และคณะผู้บริหารกรมพัฒนาที่ดิน ร่วมกับ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกร... รายละเอียด...>>
•ผู้บริหาร พด. ร่วมงาน "อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์" (34) วันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2562 นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน พร้อมด้วย นางสาวภัทราภรณ์โสเจยยะ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน และคณะผู้บริห... รายละเอียด...>>
•สพข. 6 ร่วมคณะ รมต.กษ. ตรวจราชการ เชียงใหม่ (19) ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 ได้รับมอบหมายจาก ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 ร่วมตรวจราชการในพื้นที่จังหวั... รายละเอียด...>>
•พด. - ปส. จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 "เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ" (9) วันเสาร์ที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2562 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมจัดงานกับกระทรวงศึกษาธิการ มอบหมายกรมพัฒนาที่ดินและกรมปศุสัตว์เป็นหน่วยงานหลักจัดงานครั้งนี้... รายละเอียด...>>
•โครงการสานพลังประชารัฐ เพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา ปี 2561/62 จ.อุตรดิตถ์ (9) วันพุธ ที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2562 นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย นายสุรเดช เตียวตระกูล รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ น.ส.เบ... รายละเอียด...>>
•กรมพัฒนาที่ดิน จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำแผนการขับเคลื่อนศูนย์ความเป็นเลิศด้าน การวิจัยดินแห่งภูมิภาคเอเชีย" (CESRA) ณ ศูนย์วิจัยการอนุรักษ์ดินและน้ำ - โคราช (40) วันพุธที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2562 นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน พร้อมคณะ ให้การต้อนรับ ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเก... รายละเอียด...>>
•กษ. ทำบุญตักบาตรข้าวสาร-อาหารแห้ง เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2562 (22) วันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2562 นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมพิธีทำบุญต... รายละเอียด...>>
•พด. รณรงค์ คัดแยกขยะพลาสติก ลดภัยสิ่งแวดล้อม (9) นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เปิดเผยว่า ในปัจจุบันมีการนำพลาสติกมาใช้ในชีวิตประจำวันมากขึ้น เนื่องจากมีราคาถูกน้ำหนักเบาไม่สิ้นเปลืองค่... รายละเอียด...>>
•การบริหารจัดการน้ำหนองหวาย ขอนแก่น (1) วันเสาร์ที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2562 นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาที่ดิน ลงพื้นที่บ้านหนองแ... รายละเอียด...>>
•การบริหารจัดการพื้นที่ดินเค็มของจังหวัดขอนแก่น (0) วันเสาร์ที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2562 นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาที่ดินลงพื้นที่ดินเค็มที่มีการบริห... รายละเอียด...>>
•การประชุมหัวหน้าส่วนราชการกรมพัฒนาที่ดิน ครั้งที่ 1/2562 (10) วันอังคารที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2562 นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการกรมพัฒนาที่ดินครั้งที่ 1/2562 เพื่อพิ... รายละเอียด...>>
•ตรวจเยี่ยม การพัฒนาที่ดิน อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง ปรับเปลี่ยนอย่างเหมาะสม ลดต้นทุนเพิ่มรายได้ (19) วันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2561 นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดินลงพื้นที่อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง พบเกษตรกร นายพัฒนา ทองขาวเผือก บ้านคลองขามเหนือ ... รายละเอียด...>>
•อธพ. ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ภัยพิบัติพายุโซนร้อน “ปาบึก” จังหวัดนครศรีธรรมราช (11) เมื่อวันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2562 นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติพายุโซนร้อน “ปา... รายละเอียด...>>
•อธพ. ลงพื้นที่ประชุมติดตามสถานการณ์ภัยพิบัติพายุโซนร้อน “ปาบึก” จังหวัดนครศรีธรรมราช (9) เมื่อวันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2562 นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติพายุโ... รายละเอียด...>>
•การจัดทำกรอบแผนบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรมกรมพัฒนาที่ดิน เพื่อเสนอของบ ปี 64 (15) วันพฤหัสบดีที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2562 นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำกรอบแผนบูรณาการการ... รายละเอียด...>>
•ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงาน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กรมพัฒนาที่ดิน (31) วันอังคารที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.30 น. นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงาน โครงการอันเน... รายละเอียด...>>
•การประชุมคณะกรรมการประกวดผลงานดีเด่นประจำปีของกรมพัฒนาที่ดิน (19) วันศุกร์ที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2562 เวลา 13.00 น. นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ประธานการประชุมคณะกรรมการประกวดผลงานดีเด่นประจำปีของกรมพัฒนาท... รายละเอียด...>>
•พด. ประกอบกิจกรรมเพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2562 (19) วันศุกร์ที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2562 เวลา ๐๗.๐๐ น. นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน พร้อมด้วย นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน นำค... รายละเอียด...>>
•ตรวจเยี่ยมการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ หมอดินอาสาอำเภอสำโรง จ.อุบลราชธานี (19) วันอังคารที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2562 นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมแปลงผักอินทรีย์ นายปิยะทัศน์ ทัศนิยม หมอดินอาสาประ... รายละเอียด...>>
•ตรวจเยี่ยมการพัฒนาที่ดิน ต.บุ่งมะแลง จ.อุบลราชธานี ปรับเปลี่ยนการผลิตให้เหมาะสม (13) วันอังคารที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2562 นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ลงพื้นที่แปลงเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการปรับเปลี่ยนการผลิตสินค้าในพื้นท... รายละเอียด...>>
•ประชุมหารือคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (17) วันจันทร์ที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2562 เวลา 9.30 น. นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านบริหาร เป็นประธานการประชุมหารือคณะกรรมการขับเคลื่อนก... รายละเอียด...>>
•สพข. 9 ติดตามงานธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ บ้านยางตอย สุโขทัย (6) วันพฤหัสบดีที่ 3 มกราคม ม.ค. 2562 นางสำราญ แสนศิลา ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสุโขทัย และ นายนิพนธ์ ตรีระแสง เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน ติดตามงานธนาค... รายละเอียด...>>
•สพข. 9 สุโขทัย ส่งสุขปีใหม่ 2562 ให้บริการประชาชน (12) วันอังคารที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562 นายกีรติ ศรีวงศ์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมคณะ ร่วมกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย ให้บริการป... รายละเอียด...>>