สำหรับการค้นหาภาพข่าว
ค้นหัวข้อเต็ม
ค้นหัวข้อย่อ
ค้นเนื้อหา
ค้นผู้รายงาน
ค้นผู้ถ่ายภาพ
ค้นหน่วยงานผู้รายงาน
ค้นเดือน
ค้นปี
   

ผลการค้นหาภาพข่าวประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 : 64 รายการ
•สมเด็จพระเทพฯ ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่อำเภอน้ำโสมและอำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี (15) วันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 เวลา 09.45 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ ฯ ไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่อำเภอน้ำโสมแ... รายละเอียด...>>
•วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม ตำบลเขวา อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม (1) วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 โดย นางสาววนิดา พานิกร นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมงานการเปิดประชุมวิชาการระดับชาติ อง... รายละเอียด...>>
•ส.ค.ส. พระราชทาน ปี 2561 (13) วันจันทร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดให้ผู้แทนพระองค์ อัญเชิ... รายละเอียด...>>
•งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย (15) วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๓๐ น. นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านบริหาร พร้อมด้วย นายประสิทธิ์ สงนุ้ย ผู้อำนวยกา... รายละเอียด...>>
•รับการตรวจราชการพื้นที่จังหวัดนครปฐม น้อมนำแนวพระราชดำริ "ศาสตร์พระราชา" สู่การพัฒนาที่ดิน (7) วันพุธที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๕ น. นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ลงพื้นที่ต้อนรับนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ตรวจร... รายละเอียด...>>
•การมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อน การพัฒนาประเทศไทย ตามโครงการ ไทยนิยม ยั่งยืน (19) วันศุกร์ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน พร้อมด้วยนายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง รองอธิบดีด้านวิชาการ นาย... รายละเอียด...>>
•ตรวจเยี่ยมจันทบุรี ติดตามการบริหารจัดการผลไม้อย่างครบวงจร สู่การเป็น "มหานครผลไม้โลก" (17) วันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 เวลา 14.00น. นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดินร่วมลงพื้นที่ติดตาม นายกรัฐมนตรีพร้อมคณะ เยี่ยมชมกระบวนการบ... รายละเอียด...>>
•การตรวจราชการ ติดตามการพัฒนาที่ดินจันทบุรี หนุน เกษตรดี ผลไม้ อัญมณี เลิศ (22) จันทร์ที่ ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายสุรเดช เดียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน พร้อมด้วยนายปราโมทย์ ยาใจ รองอธิบดีด้านปฏิบัติการ ร่วมต้อนรั... รายละเอียด...>>
•ร่วมประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติงานการบูรณาการในพื้นที่นำร่อง 5 ลุ่มน้ำ (11) วันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 เวลา 16.30 น. นายปราโมทย์ ยาใจ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน พร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนัก/กอง และข้าราชการที่เกี่ยวข้อง เข... รายละเอียด...>>
•ร่วมประชุมหารือการเตรียมการจัดงานวันดินโลก 5 ธันวาคม ครั้งที่ 1/2561 (14) วันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 เวลา 14.30 น. นายปราโมทย์ ยาใจ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน พร้อมด้วยผ... รายละเอียด...>>
•ประชุมสัมมนาการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในระดับพื้นที่สู่การปฏิบัติ ครั้งที่ ๔ ภาคเหนือ (22) วันจันทร์ที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ร่วมการประชุมสัมมนาการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหก... รายละเอียด...>>
•คณะสำนักงานที่ดินแห่งชาติแห่งสาธารณรัฐโคลอมเบีย เยี่ยมเยือนศึกษาดูงานของ กรมพัฒนาที่ดิน (17) วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 เวลา 09.30 น.นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านบริหาร พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมพัฒนาที่ดินให... รายละเอียด...>>
•ร่วมประชุมแนวทางการดำเนินงาน ของ กษ. เดินหน้าโครงการไทยนิยม ยั่งยืน (19) วันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 เวลา 15.30 น. นายปราโมทย์ ยาใจ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน พร้อมด้วยนางสาวพรรณพิศ บ่วงนาวา ผู้อำนวยการกองแผนงานและเจ้... รายละเอียด...>>
•ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตร ครั้งที่ 2/2561 (19) วันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 เวลา 13.30 น. นายปราโมทย์ ยาใจ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน พร้อมด้วยนางสาวพรรณพิศ บ่วงนาวา ผู้อำนวยการกองแผนงาน และเจ... รายละเอียด...>>
•ร่วมประชุมโครงการส่งเสริมการใช้ยางของหน่วยงานภาครัฐ ครั้งที่ 3/2561 (26) วันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 เวลา 10.00 น. นายปราโมทย์ ยาใจ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากกองแผนงาน เข้าร่วมประชุมโครงการส่งเส... รายละเอียด...>>
•การสัมมนา เพื่อการพัฒนาประเทศไทย ๔.๐ (23) วันพุธที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๐๐ น. นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการสำหรับหัวหน้าส่วน ราชการเพื่อการ... รายละเอียด...>>
•ประชุม การบริหารจัดการสินค้าเกษตรครบวงจรและแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรของจังหวัด (17) วันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ร่วมประชุม เรื่อง การบริหารจัดการสินค้าเกษตรครบวงจรและแก้ไขปัญหาด้านการ... รายละเอียด...>>
•การบริหารจัดการ ประชารัฐ ดินอุดม น้ำสมบูรณ์ 5 ลุ่มน้ำ ป่าสัก โสมง น่าน ยม ลำโดมใหญ่ (17) วันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 เวลา 13.30 น. นายปราโมทย์ ยาใจ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน พร้อมด้วย นายสถาพร ใจอารีย์ ผู้อำนวยการกองสำรวจดินและวิจัย... รายละเอียด...>>
•การประชุมสัมมนาการขับเคลื่อนนโยบาย กษ. ในระดับพื้นที่สู่การปฏิบัติ ครั้งที่ 3 ภาคกลางและภาคตะวันออก (23) วันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 น. นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เข้าร่วมประชุม สัมมนาการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ... รายละเอียด...>>
•การปฐมนิเทศเจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (รุ่นแรก) (18) วันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 เวลา 13.30 น. นายปราโมทย์ ยาใจ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน พร้อมด้วย นายภูวไนยกิตติสุวรรณกุล ผู้อำนวยการกลุ่มวางโครงการแล... รายละเอียด...>>
•กษ. ตรวจเยี่ยมสวนเกษตรกรฉะเชิงเทรา ส่งเสริมสหกรณ์เกษตร (18) วันจันทร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 เวลา 13.20 น. นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านวิชาการ พร้อมด้วย นายอนุวัชร โพธินาม ผู้อำนวยการ... รายละเอียด...>>
•กษ. ติดตามพัฒนาที่ดิน สนับสุนนเกษตรอินทรีย์ พื้นที่ฉะเชิงทรา (14) วันจันทร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 เวลา 11.00 น. นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านวิชาการ ร่วมลงพื้นที่พร้อมคณะรัฐมนตรีช่วยว่าการก... รายละเอียด...>>
•กษ. ตรวจราชการ ติดตามพัฒนาที่ดินฉะเชิงทรา (17) วันจันทร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 เวลา 09.30 น.นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านวิชาการ พร้อมด้วย นายอนุวัชร โพธินาม ผู้อำนวยการศ... รายละเอียด...>>
•ประชุมหารือนโยบายการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (17) วันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 เวลา 13.30 น. นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านวิชาการ พร้อมด้วย นายสมโสถติ์ ดำเนินงาม ผู้อำนวยก... รายละเอียด...>>
•การบรรยายพิเศษ หัวข้อเรื่อง ดวงใจของราษฏร์ ปราชญ์แห่งดิน (25) วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 เวลา 13.30 น. นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านวิชาการ เป็นประธานเปิดการบรรยายพิเศษ หัวข้อเรื่อง ดวง... รายละเอียด...>>
•เตรียมความพร้อมรับการตรวจราชการพื้นที่จังหวัดนครปฐม (15) วันอังคารที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมต้อนรับนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ... รายละเอียด...>>
•สำรวจพื้นที่พิษณุโลกและเตรียมการปฏิบัติตามนโยบายขับเคลื่อน การพัฒนาประเทศ ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน (26) วันศุกร์ที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ลงพื้นที่สำรวจและเตรียมการปฏิบัติตามนโยบายขับเคลื่อน การพ... รายละเอียด...>>
•การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดทำรายงานผลการดำเนินการพัฒนาองค์การ (Application Report) กรมพัฒนาที่ดิน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ (20) วันพุธที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดทำรายงานผ... รายละเอียด...>>
•ประชุม หัวหน้าส่วน พด. ๑/๖๑ เดินหน้าขับเคลื่อนนโยบาย กษ. สร้างไทยนิยม ยั่งยืน (24) วันอังคารที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เป็นประธานเปิดการประชุม หัวหน้าส่วนราชการกรมพัฒนาที่ดิน ... รายละเอียด...>>
•การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ พด. 1/61 (21) วันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 9.30 น. นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการกรมพัฒนาที่ดิน ครั้งที่ 1/... รายละเอียด...>>
•เตรียมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน พื้นที่ อ่างทอง และ อยุธยา (13) วันจันทร์ที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ลงพื้นที่สำรวจและเตรียมการปฏิบัติตามนโยบายขับเคลื่อนการพ... รายละเอียด...>>
•การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การพิจารณาผลการดำเนินงานเขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้ำดีเด่น ปี พ.ศ. 2561 (18) วันพฤหัสบดี ที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 เวลา 9.00 น. นายสุรเดช เตียวตระกุล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การพิจารณา... รายละเอียด...>>
•ยึดหลัก ๓ ต. พัฒนาที่ดิน พัฒนาแหล่งน้ำอนุรักษ์ดินและน้ำตราด (16) วันอังคารที่ ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายสุรเดช เดียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ลงพื้นที่ตรวจติดตามงานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ... รายละเอียด...>>
•ติดตามงานสำรวจเพื่อออกแบบแปลนงานพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ เขต ๑ ปทุมธานี (29) วันพฤหัสบดีที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๑.๓๐ น. นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ลงติดตามงานสำรวจเพื่อออกแบบแปลนงานพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการ... รายละเอียด...>>
•การประชุม คณะกรรมการสวัสดิการกรมพัฒนาที่ดิน 1/61 (17) วันศุกร์ ที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 เวลา 10.30 น. นายปราโมทย์ ยาใจ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านปฏิบัติการ เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการสวัสดิการกรมพัฒ... รายละเอียด...>>
•การประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการวิจัยกรมพัฒนาที่ดิน 1/61 (21) วันศุกร์ ที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 เวลา 09.30 น. นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านวิชาการ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกร... รายละเอียด...>>
•เตรียมรับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตรวจราชการพัฒนาที่ดินจันทบุรี (16) วันอาทิตย์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 16.00 น. นายปราโมทย์ ยาใจ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน พร้อมด้วย นายก่อเกียรติ จันทร์พึ่งสุข ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาท... รายละเอียด...>>
•ติดตามงานพัฒนาฝายน้ำล้น อนุรักษ์ดินและน้ำ เอื้อประโยชน์สุข ชาวจันทบุรี (12) วันอาทิตย์ที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 เวลา 14.00 น. นายปราโมทย์ ยาใจ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน พร้อมด้วย นายก่อเกียรติ จันทร์พึ่งสุข ผู้อำนวยการสำนักงานพ... รายละเอียด...>>
•สถาปัตย ม.เกษตร เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ดิน (11) วันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 เจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑ์ดินให้การต้อนรับอาจารย์และนิสิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าศึกษาและเยี่... รายละเอียด...>>
•พัฒนาที่ดินส่งเสริมการไถกลบตอซัง เพื่อป้องกันและหมอกควันไฟในพื้นที่จังหวัดพะเยา (13) วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 สถานีพัฒนาที่ดินพะเยา สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 กรมพัฒนาที่ดิน ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลขุนควร จัดโครงการส่งเสริมการ... รายละเอียด...>>
•คณะโคลอมเบีย นำโดย เอกอัครราชทูต และอธิบดีสำนักงานที่ดิน เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ดิน (7) เมื่อวันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านบริหารให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐโคลอมเบียประจำป... รายละเอียด...>>
•สพข.9 ฝึกอบรมเยาวชน เรียนรู้กับธรรมชาติ ตามศาสตร์พระราชา “ปลูกต้นไม้ในใจคน” (3) วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 นายตระกูล นามโลมา ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินอุทัยธานี ได้มอบหมายให้ นายประทีปชามะรัตน์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ หน... รายละเอียด...>>
•สพข. 9 พัฒนาภาคการเกษตรภาคเหนือ อำเภอลานกระบือ กำแพงเพชร (2) วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 นายณัตชากร กัณฑ์กฤชกรณ์ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินกำแพงเพชร มอบหมายให้ หน่วยปฏิบัติการที่ 1 และนางสาวหงส์ลดา นาคฉ่ำ นั... รายละเอียด...>>
•สพข. 9 บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนอุทัยธานี (3) วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 นายตระกูล นามโลมา ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินอุทัยธานี มอบหมายให้นายประทีป ชามะรัตน์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ หน่วย... รายละเอียด...>>
•สพข. 9 Zoning by Agri-Map อุทัยธานี (2) วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 นายตระกูล นามโลมา ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินอุทัยธานี ได้เข้าร่วมประชุมกับส่วนราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่เกี่ยวข้อง... รายละเอียด...>>
•สพข. 9 ฝึกอบรมพัฒนา PGS กำแพงเพชร (2) วันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 เวลา 13.30 น. นายณัตชากร กัณฑ์กฤชกรณ์ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินกำแพงเพชร มอบหมายให้นางสาวหงส์ลดา นาคฉ่ำ นักวิชาการเกษ... รายละเอียด...>>
•สพข. 9 ส่งเสริมสุโขทัยทำการปลูกพืชปุ๋ยสด ปี 2561 (2) วันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 9.00 - 12.00 น. นายสุชาติ เหรียญทอง ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสุโขทัย มอบหมายให้ นายกีรติ ศรีวงศ์ นักวิชาการเกษ... รายละเอียด...>>
•สพข. 9 ส่งเสริมเกษตรอุทัยธานีแบบแปลงใหญ่ รณรงค์ไถกลบตอซัง (2) วันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 นายตระกูล นามโลมา ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินอุทัยธานี ได้มอบหมายให้นายสมพร บัวสรวง นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ พร้อมเ... รายละเอียด...>>
•สพข. 9 พัฒนาภาคการเกษตรภาคเหนือ อำเภอพรานกระต่าย กำแพงเพชร (2) วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 นายณัตชากร กัณฑ์กฤชกรณ์ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินกำแพงเพชร มอบหมายให้ หน่วยปฏิบัติการที่1 และนางสาวหงส์ลดา นาคฉ่ำ นักวิชาก... รายละเอียด...>>
•ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ สพข. 5 ครั้งที่ 1/61 (0) สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 จัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการ สพข. 5 ครั้งที่ 1/2561 โดย นายถาวร มีชัย ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 เป็นประธานในการประชุม... รายละเอียด...>>
•สพข. 9 ส่งเสริมเกษตรนครสวรรค์แบบแปลงใหญ่ 61 ไถกลบตอซังพืช (8) วันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 นายนายฐกร กลิ่นจำปา ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินนครสวรรค์ มอบหมายให้ นายดิเรก ภูมิอินทร์ เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน และ... รายละเอียด...>>
•สพข. 9 สนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่เรียนรู้เกษตรอัจฉริยะ (8) วันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันรณรงค์การใช้เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ... รายละเอียด...>>
•สพข. 9 พัฒนาภาคการเกษตรภาคเหนือ กำแพงเพชร (7) วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 นายณัตชากร กัณฑ์กฤชกรณ์ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินกำแพงเพชร มอบหมายให้นางสาวเกตน์นิภา คำสอน นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ แ... รายละเอียด...>>
•สพข.9 ร่วมพัฒนาเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม PGS สู่การรับรองมาตรฐาน (7) วันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ตั้งแต่เวลา 8.30 น. นายณัตชากร กัณฑ์กฤชกรณ์ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินกำแพงเพชร มอบหมายให้นางสาวหงส์ลดา นาคฉ่ำ นักวิ... รายละเอียด...>>
•สพข. 9 สาธิตการปรับปรุงพื้นที่ดินกรด อุทัยธานี (6) วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 นายตระกูล นามโลมา ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินอุทัยธานี ได้มอบหมายให้นายประทีป ชามะรัตน์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ หน... รายละเอียด...>>
•สพข. 9 ส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ไถกลบตอซัง (7) วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 นายตระกูล นามโลมา ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินอุทัยธานี ได้มอบหมายให้ นายสมพร บัวสรวง นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ พร้อมเ... รายละเอียด...>>
•สพข.9 ส่งเสริมเกษตรตากแบบแปลงใหญ่ (8) วันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 นายธีร์รรัฐ ไชยเทพ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินตาก มอบหมายให้นางประพิน ขันธเลิศ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ร่วมในการจัดเว... รายละเอียด...>>
•สพข. 9 ฝึกอบรมหมอดินน้อย พัฒนาที่ดินนครสวรรค์ (10) วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 สถานีพัฒนาที่ดินนครสวรรค์ นำโดยนายฐกร กลิ่นจำปา ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินครสวรรค์ จัดกิจกรรมฝึกอบรมหมอดินน้อย กรมพัฒนา... รายละเอียด...>>
•สพข. 9 รณรงค์อุทัยธานีไถกลบตอซัง งดเผาฟางและตอซังพืช (9) วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 นายตระกูล นามโลมา ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินอุทัยธานี ได้มอบหมายให้ นายสมพร บัวสรวง นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ พร้อมเ... รายละเอียด...>>
•สพข. 9 ติดตามการจัดทำแปลงขยายพันธุ์หญ้าแฝกเพื่อแจกจ่าย พัฒนาที่ดินนครสวรรค์ (8) วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 นางสาวชนิษฎา พันธุ์เมือง ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9 มอบหมายให้ นางวาสนา พ่วงแพ ... รายละเอียด...>>
•สพข.9 ถ่ายทอดความรู้ พัฒนาเยาวชนสู่การพัฒนาที่ดินกำแพงเพชร (8) วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 เวลา 8.30 - 16.00 น. นายณัตชากร กัณฑ์กฤชกรณ์ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินกำแพงเพชร มอบหมายให้ นางสาวหงส์ลดา นาคฉ่ำ นักวิช... รายละเอียด...>>
•สพข. 9 ขับเคลื่อนโครงการธนาคารปุ๋ยอินทรีย์สุโขทัย (8) วันพุธที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 เวลา 6.30-18.30 น. นายสุชาติ เหรียญทอง ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสุโขทัย มอบหมายให้ นายนิพนธ์ ตรีระแสง เจ้าพนักงานกา... รายละเอียด...>>
•สพข.9 ประชุมชี้แจงโครงการพร้อมรับสมัครเกษตรกรร่วม ลดปัญหาหมอกควันในพื้นที่การเกษตร กิจกรรมการไถกลบฯ จ.ตาก (6) วันพฤหัสบดีที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 นายธีร์รรัฐ ไชยเทพ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินตาก มอบหมายให้นายปฐมพงษ์ ขันธเลิศ เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงานและคณะ ประ... รายละเอียด...>>
•สพข.9 บริการแจกจ่ายสารปรับปรุงดินโดโลไมท์ พัฒนาที่ดินบ้านศรีทอง นครสวรรค์ (5) วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 นายฐกร กลิ่นจำปา ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินนครสวรรค์ มอบหมายให้ จ.ส.อ.วิเชียร ปัญญามัง เจ้าพนักงานการเกษตรอาวุโส และนาย... รายละเอียด...>>