สำหรับการค้นหาภาพข่าว
ค้นหัวข้อเต็ม
ค้นหัวข้อย่อ
ค้นเนื้อหา
ค้นผู้รายงาน
ค้นผู้ถ่ายภาพ
ค้นหน่วยงานผู้รายงาน
ค้นเดือน
ค้นปี
   

ผลการค้นหาภาพข่าวประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2561 : 33 รายการ
•พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการขับเคลื่อน PGS (5) วันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน 2561 นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านวิชาการ พร้อมด้วย นายสมโสถติ์ ดำเนินงาม ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาก... รายละเอียด...>>
•ร่วมประชุมคณะทำงานติดตามงานของ กษ. ๑๓/๖๑ (7) วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายปราโมทย์ ยาใจ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านปฏิบัติการ ร่วมประชุมคณะทำงานติดตามงานของกระทรวงเกษตรและส... รายละเอียด...>>
•หารือการบูรณาการ ขับเคลื่อน ขยายผลโครงการหลวง แก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน (22) วันพุธที่ 18 เมษายน พ.ศ 2561 เวลา 13:30 น. นายปราโมทย์ ยาใจ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านปฏิบัติการ ร่วมประชุมหารือ เรื่องการบูรณาการขับเคลื่อนการดำเนิน... รายละเอียด...>>
•ร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการประชุม ครม.สัญจร จังหวัดบุรีรัมย์ (13) วันพุธที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2561 เวลา 13.30 น. นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านวิชาการ เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการประชุม คร... รายละเอียด...>>
•ประชุมคณะกรรมการนโยบายและพัฒนาสับปะรดแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2561 (15) เมื่อวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2561 เวลา 15.30 น. นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านวิชาการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการนโยบายและพัฒนาสับปะร... รายละเอียด...>>
•นำคณะ DS-SLM แนะนำหารือความร่วมมือ ไทย กับ FAO (18) วันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2561 เวลา 09.30 น. นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านวิชาการ พร้อมคณะ ได้นำ MS.Rosalud Dela Rosa ที่ปรึกษาโครง... รายละเอียด...>>
•ประชุมคณะทำงานด้านการพัฒนาการเกษตรสมัยใหม่ ครั้งที่ ๒๑-๒/๒๕๖๑ (5) วันจันทร์ที่ ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๐๐ น. นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ประชุมคณะทำงานด้านการพัฒนาการเกษตรสมัยใหม่ ครั้งที่ ๒๑-๒/๒๕๖๑... รายละเอียด...>>
•ร่วมพิธีรดน้ำและขอพรเนื่องในโอกาสเทศกาลวันสงกรานต์ ปี ๒๕๖๑ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (14) วันจันทร์ที่ ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน พร้อมด้วย นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้า... รายละเอียด...>>
•การประชุม สมาคมอนุรักษ์ดินและน้ำแห่งประเทศไทย 2/61 (5) วันพุธที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2561 เวลา 13.30 น. นายเข้มเเข็ง ยุติธรรมดำรง รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านวิชาการ ในฐานะนายกสมาคมอนุรักษ์ดินและน้ำแห่งประเทศไทย ... รายละเอียด...>>
•ร่วมประชุมหารือการดำเนินภารกิจ กษ. (6) วันอังคารที่ ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๐๐ น. นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ร่วม ประชุมพบปะสนทนาแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในการดำเนินภารกิจของก... รายละเอียด...>>
•ร่วมการแถลงข่าวความคืบหน้าสถานการณ์ภัยแล้งด้านการเกษตร (15) วันจันทร์ที่ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ร่วมการแถลงข่าวความคืบหน้าสถานการณ์ภัยแล้งด้านการเกษตร โดยมี ... รายละเอียด...>>
•ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบกสิกรรมด้วยศาสตร์พระราชา ครั้งที่ 1/2561 (15) เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2561 เวลา 14:00 น. นายปราโมทย์ ยาใจ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน พร้อมด้วยนางสาวพรรณพิศ บ่วงนาวา ผู้อำนวยการกองแผนงาน นายสมศักดิ์ สุ... รายละเอียด...>>
•๑๒๖ ปี กษ. (6) วันอาทิตย์ที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๖.๐๐ น. นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ร่วมพิธีวันสถาปนากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เนื่องในโอกาสครบรอบ ๑... รายละเอียด...>>
•ตรวจติดตามงานเขตพัฒนาที่ดินบ้านป่าคาย จังหวัดพิษณุโลก งบประมาณปี ๒๕๖๑ (0) วันศุกร์ที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๐๐ น. นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ตรวจติดตามงานเขตพัฒนาที่ดิน งบประมาณปี ๒๕๖๑ ของนายบอวร พิมสาล... รายละเอียด...>>
•ติดตามความก้าวหน้า ไทยนิยม ยั่งยืน งานสาธิตการสร้างฝายชะลอน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำพิษณุโลก (2) วันศุกร์ที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ลงพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ติดตามความก้าวหน้างานสาธิตการสร้างฝา... รายละเอียด...>>
•ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ชี้แจงแนวทาง "พืชปุ๋ยสด" (9) วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและชี้แจงแนวทางก... รายละเอียด...>>
•ตรวจเยี่ยมศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน ตำบลหนองแวง จังหวัดร้อยเอ็ด (6) วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน ของ... รายละเอียด...>>
•เปิดศูนย์เรียนรู้การพัฒนาที่ดิน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๔ (7) วันพุธที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๗.๓๐ น. นายสุรเดช เตียวตระกูล เป็นประธานเปิดศูนย์เรียนรู้การพัฒนาที่ดิน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๔ โดยศูนย์เรียนรู้ก... รายละเอียด...>>
•พด. รดน้ำและขอพรเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ปี พ.ศ.๒๕๖๑ (15) วันอังคารที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๐๐ น. นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เป็นประธานพิธีรดน้ำและขอพรเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ปี พ.ศ.๒๕๖๑... รายละเอียด...>>
•การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ พด. ๒/๖๑ (10) วันอังคารที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ กรมพัฒนาที่ดิน ครั้งที่... รายละเอียด...>>
•ส่งเสริมการไถกลบและการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ เพื่อป้องกันหมอกและควันไฟในพื้นที่การเกษตรจังหวัดน่าน (12) วันพฤหัสบดีที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมการไถกลบและการผลิตปุ๋ยอินทรีย์... รายละเอียด...>>
•การประชุมเพื่อมอบแนวทางการทำงานโครงการไทยนิยม ยั่งยืน งบประมาณปี ๒๕๖๑ (เพิ่มเติม) (9) วันพุธที่ ๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๐๐ น. นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เป็นประธานการประชุมเพื่อมอบแนวทางการทำงานโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ... รายละเอียด...>>
•ตรวจเยี่ยมโครงการพัฒนาระบบกสิกรรม ตามศาสตร์พระราชา "โคกหนองนาโมเดล" พื้นที่ลุ่มน้ำน่าน (10) วันพุธที่ ๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๔๕ น. นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการพัฒนาระบบกสิกรรม ตามศาสตร์พระราชา "โคก... รายละเอียด...>>
•ตรวจเยี่ยมการดำเนินการ โคก หนอง นา โมเดล สระบุรี (0) วันศุกร์ที่ 20 เมษายน พ.ศ.2561 เวลา 13:30 น. นายปราโมทย์ ยาใจ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านปฏิบัติการ พร้อมด้วยนายประเสริฐ เทพนรประไพ ผู้อำนวยการสำนักงา... รายละเอียด...>>
•การประชุมเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานและติดตามงานตามนโยบาย กษ. (0) วันศุกร์ที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายปราโมทย์ ยาใจ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านปฏิบัติการ เป็นประธานการประชุมเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานโคร... รายละเอียด...>>
•พร้อมรับการตรวจราชการ ศูนย์วิจัยการอนุรักษ์ดินและน้ำ ปากช่อง (4) วันศุกร์ที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2561 เวลา 15.30 น. นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านวิชาการ เดินทางมาตรวจความพร้อมในการต้อนรับ ดร.วิวัฒ... รายละเอียด...>>
•การประชุมคณะกรรมการวิชาการกรมพัฒนาที่ดิน ครั้งที่ 2/2561 (12) วันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2561 เวลา 10.00 น. นายเข้มเเข็ง ยุติธรรมดำรง รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านวิชาการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการวิชาการกรมพัฒนาที่ดิ... รายละเอียด...>>
• การประชุมคณะอนุกรรมการด้านวิชาการวันดินโลก 2561 ครั้งที่ 1/2561 (19) วันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2561 เวลา 13.30 น. นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านวิชาการ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านวิชากา... รายละเอียด...>>
•การประชุม การจัดงาน 55 ปี พด. 1/61 (9) วันอังคารที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2561 เวลา 13.30 น. นายเข้มเเข็ง ยุติธรรมดำรง รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านวิชาการ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดนิทรรศการ ในก... รายละเอียด...>>
•การประชุมคณะอนุกรรมการด้านจัดกิจกรรมพิเศษ ประชาสัมพันธ์ และสถานที่ งานวันดินโลก 2561 ครั้งที่ 1/2561 (15) วันอังคารที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2561 เวลา 10.30 น. นายปราโมทย์ ยาใจ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านปฏิบัติการ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านจัดกิจกรรมพิเ... รายละเอียด...>>
•การประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายร้านค้าจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์การเกษตร ในวันสถาปนากรมพัฒนาที่ดิน ครบรอบ 55 ปี (14) วันอังคารที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2561 เวลา 9.30 -10.30 น. นายปราโมทย์ ยาใจ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านปฏิบัติการ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายร้านค้า... รายละเอียด...>>
•วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก มหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีราชวงศ์ (0) วันศุกร์ที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2561 นายวิโรจน์ บรรเจิดฤทธิ์ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินตาก ในนามผู้แทนหน่วยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมวางพานพุ่มดอกไม้สด พ... รายละเอียด...>>
•สพข. 9 พัฒนาเกษตรกรอุทัยธานีของกลุ่มเดิมที่เข้มแข็ง (2) วันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2561 นายตระกูล นามโลมา ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินอุทัยธานี ได้มอบหมายให้นายสมเกียรติ แถมพยัคฆ์ หน่วยพัฒนาที่ดินประจำอำเภ... รายละเอียด...>>