สำหรับการค้นหาภาพข่าว
ค้นหัวข้อเต็ม
ค้นหัวข้อย่อ
ค้นเนื้อหา
ค้นผู้รายงาน
ค้นผู้ถ่ายภาพ
ค้นหน่วยงานผู้รายงาน
ค้นเดือน
ค้นปี
   

ผลการค้นหาภาพข่าวประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2561 : 13 รายการ
•เปิด “งานรณรงค์เพื่อขยายผลโครงการพัฒนาระบบกสิกรรมด้วยศาสตร์พระราชา พื้นที่ลุ่มน้ำน่าน ปีงบประมาณ 2561” (5) เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2561 เวลา 09:30 น. นายปราโมทย์ ยาใจ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เป็นประธานพิธีเปิด “งานรณรงค์เพื่อขยายผลโครงการพัฒนาระบบกสิกรรมด้วย... รายละเอียด...>>
•การประชุมคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน ครั้งที่ ๓๒/๒๕๖๑ (13) วันศุกร์ที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน พร้อมด้วยนางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ รองอธิบดีด้านบริหาร ร่วมการ... รายละเอียด...>>
•ร่วมพิธีรับมอบต้นรวงผึ้ง (Yellow Star) พรรณไม้ประจำพระองค์ รัชกาลที่ ๑๐ (4) วันพุธที่ ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ร่วมพิธีรับมอบต้นรวงผึ้ง (Yellow Star) พรรณไม้ประจำพระองค์สมเด... รายละเอียด...>>
•ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดิน "ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาที่ดิน สู่วันดินโลก" (7) วันศุกร์ที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ให้การต้อนรับ ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเก... รายละเอียด...>>
•ร่วมประชุม ติดตามการดำเนินโครงการ ไทยนิยม ยั่งยืน ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (8) วันพุธที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 น. นายปราโมทย์ ยาใจ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านปฏิบัติการ พร้อมด้วยนางสาวพรรณพิศ บ่วงนาวา ผู้อำนวยการกองแผนงา... รายละเอียด...>>
•นำเสนอผลงานแบบบูรณาการ กษ. ส่งเสริมความรู้การบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม Zoning by Agri-Map (5) วันอังคารที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน และผู้บริหารกรมพัฒนาที่ดิน ร่วมต้อนรับพร้อมนำเสนอข้อมูล ต่อคณ... รายละเอียด...>>
•ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการติดตามการดำเนินงานนโยบายสำคัญของ กษ. ครั้งที่ 1/2561 (8) วันจันทร์ที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ.2561 เวลา 09:30 น. นายปราโมทย์ ยาใจ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการติดตามการดำเนินงานนโยบ... รายละเอียด...>>
•การประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน (5) วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เป็นประธานการประชุม เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการไท... รายละเอียด...>>
•การประชุมคณะกรรมการประเมินส่วนราชการ งบปี ๖๑ (ม.44) (๑/๖๑) (11) วันพฤหัสบดีที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๔๕ น. นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปร... รายละเอียด...>>
•ตรวจติดตามงานฝายชะลอน้ำ ไทยนิยม ยั่งยืน บ้านอ่ายนาไลย เพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำน่าน (2) วันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เวลา 13:30 น. นายปราโมทย์ ยาใจ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านปฏิบัติการ ลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ปีงบปร... รายละเอียด...>>
•ให้สัมภาษณ์ประเด็น “การแก้ปัญหาดินเค็มเพื่อป้องกันการเป็นทะเลทราย” (2) วันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เวลา 12.30 น. นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านวิชาการ ให้สัมภาษณ์ประเด็น “การแก้ปัญหาดินเค็มเพื่อ... รายละเอียด...>>
•การประชุมคณะอนุกรรมการอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทรายด้านวิชาการ ครั้งที่ 2/2561 (5) วันพุธ ที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เวลา 13.30 น. นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ รองอธิบดีด้านบริหาร เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกา... รายละเอียด...>>
•การประชุม คณะทำงานจัดทำเเผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรดินปัญหาของประเทศไทย ครั้งที่ 1/2561 (10) วันจันทร์ ที่ 9 กรกฏาคม พ.ศ. 2561 เวลา 10.00 น. นายเข้มเเข็ง ยุติธรรมดำรง รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านวิชาการ เป็นประธานการประชุม คณะทำงานจัดทำเเผนแม่บ... รายละเอียด...>>