ข่าว : นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน

หมอดิน คึกคัก ร่วม แชร์ แลกเปลี่ยน ความรู้ พัฒนาการเกษตรแบบ 4.0


วันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
โรงแรมชลพฤกษ์ รีสอร์ท จ.นครนายก

           วันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ประธานเปิดงานโครงการอบรมหมอดิน 4.0 ปี 2563 ระหว่างวันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 มีหมอดินอาสากว่า 500 คน จาก จังหวัดกรุงเทพมหานคร ปทุมธานี ชัยนาท ลพบุรี สิงห์บุรี สระบุรี นครนายก นครปฐม สุพรรณบุรี สมุทรปราการ นนทบุรี พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง เข้าร่วมโครงการฯ ณ โรงแรมชลพฤกษ์ รีสอร์ท จ.นครนายก

           จากการประกาศเจตนารมณ์เป็นองค์กร 4.0 ของกรมพัฒนาที่ดิน จึงมีแนวคิดในการพัฒนาหมอดินอาสา ให้เป็น smart farmer จึงได้จัดโครงการอบรมโดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อสร้างเครือข่ายหมอดินอาสาสาขาวิชาการต่างๆ 2) เพื่อเรียนรู้การใช้ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมพัฒนาที่ดิน 3) เพื่อถอดบทเรียน พัฒนาปัญญาประดิษฐ์หมอดินถามตอบ และ 4) เพื่อศึกษาดูงานเพิ่มพูนประสบการณ์ของหมอดินอาสา

           จึงมีการระดมหมอดินอาสามาร่วมถ่ายทอดประสบการณ์ ความรู้ การแก้ไขปัญหา และการพัฒนาของแต่ละพื้นที่เกี่ยวกับการเกษตรที่ทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบัน และให้สอดคล้องกับพื้นที่ โดยแบ่งการสร้างเครือข่าย เป็น 5 สาขา ได้แก่ 1) เกษตรอินทรีย์ 2) การจัดการดินเปรี้ยว 3) การจัดการภัยแล้งในพื้นที่เพื่อการเกษตร 4) การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ 5) การสร้างเครือข่ายผลิตพืชแบบครบวงจร

           อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน กล่าวขอบคุณหมอดินที่มีจิตอาสาร่วมทำงานกับเจ้าหน้าที่เป็นอย่างดี และเน้นย้ำถึงความสำคัญของหมอดินอาสาทั่วประเทศกว่า 7 หมื่นคนที่มีต่อการเกษตรกรรม การพัฒนาที่ดิน การถ่ายทอดเทคโนโลยีและขับเคลื่อนการใช้ที่ดินเพื่อการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ขอให้หมอดินอาสานำความรู้ที่ท่านมีถ่ายทอดไปยังชุมชนเพื่อให้เกษตรกรมีการใช้ประโยชน์ที่ดินที่เหมาะสม

           รายงาน :  กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน 
           ภาพ :  กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน 
ชมห้องภาพ

รายการก่อนหน้ารายการหลัก •: รายการถัดไป