ข่าว : นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน

ติดตามการบริหารพัฒนาที่ดินจัดการน้ำบรรเทาปัญหาภัยแล้งจังหวัดพะเยา


วันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
จังหวัดพะเยา

           วันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 พลเอก ประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยพลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายวราวุธ ศิลปะอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะ ได้เดินทางมาตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดพะเยา เพื่อติดตามการบริหารจัดการน้ำและการพัฒนาหนองเล็งทราย ที่หนองเล็งทราย อำเภอแม่ใจ

           โดย นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน นายพิทโยธร ไวทยาวัฒน์ ผอ.สพด.พะเยา นายสมศักดิ์ สุขจันทร์ ผอ.กนผ. พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ ในการนี้ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ได้นำเสนอแผนการดำเนินงาน การบริหารจัดการน้ำพัฒนาที่ดินลุ่มน้ำแม่น้ำอิงเขตที่ 2 (หนองเล็งทราย) ลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำอิงตอนบน กิจกรรมโครงการอนุรักษ์ดินและน้ำ โครงการพัฒนาแหล่งน้ำและก่อสร้างระบบท่อส่งน้ำ และแผนการใช้ที่ดินระดับตำบล เพื่อบรรเทาภัยแล้ง และการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืนที่ตอบสนองความต้องการของชุมชน

           โอกาสนี้นายกรัฐมนตรีได้พบปะพูดคุยกับประชาชนชาวจังหวัดพะเยาที่มารอต้อนรับ โดยได้กล่าวถึงแนวทางในการขับเคลื่อนให้ภาคเหนือ เป็นธนาคารน้ำ ในการบริหารจัดการสำหรับพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ โดยรัฐบาลได้ดำเนินมาตรการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ ในพื้นที่จังหวัดพะเยา และกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ด้วยวิธีการเพิ่มความจุของแหล่งน้ำที่สำคัญ โดยดำเนินการขุดลอก ลดความตื้นเขิน จากดินโคลนและตะกอนทราย รวมทั้งยังสั่งการให้มีการจัดหาที่ดิน เพื่อจัดทำอ่างเก็บน้ำ เพื่อเป็นการฟื้นฟูและเพิ่มพื้นที่ในการกักเก็บน้ำ ให้ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์จากน้ำด้านการเกษตร สร้างรายได้ให้กับชุมชน และสามารถบรรเทาปัญหาภัยแล้งในระยะยาว เป็นการสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการน้ำ แต่การแสวงหาแหล่งน้ำต้องไม่สร้างความเดือดร้อนให้ประชาชน

           รายงาน :  สถานีพัฒนาที่ดินพะเยา สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 กรมพัฒนาที่ดิน 
           ภาพ :  สถานีพัฒนาที่ดินพะเยา สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 กรมพัฒนาที่ดิน 
ชมห้องภาพ

รายการก่อนหน้ารายการหลัก •: รายการถัดไป