ข่าว : นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน

การประชุมและมอบแนวทาง เรื่อง การจัดการพื้นที่ในระดับลุ่มน้ำและการแก้ปัญหาการเผาในพื้นที่เกษตรเพื่อป้องกันฝุ่นและหมอกควัน


วันอังคารที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 จังหวัดน่าน

           เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เป็นประธานการประชุมและมอบแนวทาง เรื่องการจัดการพื้นที่ในระดับลุ่มน้ำและการแก้ปัญหาการเผาในพื้นที่เกษตรเพื่อป้องกันฝุ่นและหมอกควัน โดยมีนายชัยวัฒน์ สิทธิบุศย์ ที่ปรึกษากรมฯ นายสมศักดิ์ สุขจันทร์ ผอ.กนผ. และนางสาวพยัตติกา พลสระคู ผอ.กลุ่มงาน UNCCD ร่วมประชุมเพื่อให้แนวทางการดำเนินงานและแก้ไขปัญหา โดยมีนายประศาสน์ สุทธารักษ์ ผอ.สพข.7 ผอ.กลุ่ม/ผอ.สพด. ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ สพข.7 เข้าร่วมประชุมรับฟังแนวทางการดำเนินงานฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 จังหวัดน่าน สรุปประเด็นสำคัญดังนี้

           การจัดการพื้นที่ในระดับลุ่มน้ำควรมีการวางแผนการจัดการทั้งระบบ กำหนดขอบเขตพื้นที่ทำงานด้านเกษตร ด้านดิน ด้านน้ำ ด้านพืช ด้านผลตอบแทนทางเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม และทำงานแบบบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

           กลไกการแก้ปัญหาการเผาในพื้นที่เกษตรเพื่อป้องกันฝุ่นและหมอกควัน ต้องมีการกำหนดมาตรการรองรับและจัดทำแปลงสาธิต สร้างความตระหนกถึงผลกระทบของการเผาให้กับเกษตรในพื้นที่ บูรณาการการทำงานระหว่างหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และหน่วยงานท้องถิ่นให้มีส่วนร่วมในการควบคุม ดูแล และสร้างแรงจูงใจให้กับเกษตรกร ร่วมสร้างพื้นที่สีเขียว ปลูกไม้ยืนต้น ร่วมกับระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ

           รายงาน :  สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 กรมพัฒนาที่ดิน 
           ภาพ :  สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 กรมพัฒนาที่ดิน 
ชมห้องภาพ

รายการก่อนหน้ารายการหลัก •: รายการถัดไป