ข่าว : นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการกรมพัฒนาที่ดินสัญจร บริหารจัดการดินและน้ำ ทุ่งกุลาร้องไห้


วันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
ห้องประชุมสถานีพัฒนาที่ดินร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

           วันที่ 10-11 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ลงพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วย นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ และนายสถาพร ใจอารีย์ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ประชุมหัวหน้าส่วนราชการกรมพัฒนาที่ดินสัญจร ติดตามผลการดำเนินงานกรมพัฒนาที่ดิน ณ ห้องประชุมสถานีพัฒนาที่ดินร้อยเอ็ด

ลงพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ ต.สระคู อ.สุวรรณภูมิ รับฟังบรรยายสรุปการดำเนินงานแก้ปัญหาน้ำท่วม จัดหาน้ำและปรับปรุงดิน โดยตลอดระยะเวลาของการดำเนินงานตั้งแต่ปี 2514 จนถึงปัจจุบันทุ่งกุลาร้องไห้จากพื้นที่น้ำท่วม แห้งแล้ง ใช้ประโยชน์ไม่ได้ มาเป็นแหล่งผลิตข้าวหอมมะลิที่สำคัญของประเทศ

พื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ 2.1 ล้านไร่ มีอาณาเขตติดต่อ 5 จังหวัด ได้แก่จังหวัดร้อยเอ็ด สุรินทร์ ศรีษะเกษ ยโสธร และมหาสารคาม แผนแม่บททุ่งกุลาร้องไห้ฉบับ 10 ปี จัดทำแผนการใช้ที่ดิน การบริหารจัดการระบบน้ำ ปรับปรุงบำรุงดิน เป้าหมายให้เกษตรกรใช้ที่ดินปลูกข้าวหอมมะลิคุณภาพมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ แบ่งสัดส่วนทำการเกษตรแบบผสมผสานปลูกสวนป่าไม้ยืนต้นเป็นเงินเก็บหรือไม้ใช้หนี้ โดยเกษตรกรมีส่วนร่วมในการพัฒนา ยกระดับความมั่นคงในอาชีพ การพัฒนาตามสภาพภูมิสังคม คงความเป็นอัตลักษณ์ของอีสาน

           รายงาน :  สำนักอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน 
           ภาพ :  สำนักอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน 
ชมห้องภาพ

รายการก่อนหน้ารายการหลัก •: รายการถัดไป