นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน
วันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
พื้นที่ บ้านดอนพิมาน ตำบลสระคู อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

           วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา 13.30 น. นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน พร้อมด้วยรองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านวิชาการ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านบริหาร ผู้อำนวยการกองจากส่วนกลาง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1-12 ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดิน ผู้อำนวยการกลุ่ม/ฝ่าย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ในสังกัดสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 4 และ 5 ลงพื้นที่ศึกษา ดูงาน ตรวจเยี่ยม ติดตามงาน เพื่อทราบความคืบหน้า ปัญหา อุปสรรคของการดำเนินงานในพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ อาทิ กิจกรรมจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ เช่น การปรับปรุงพื้นที่นา (Land remodelling) ปรับระดับที่นา (Land Levelling) ทั้งในส่วนที่ดำเนินการและใช้ประโยชน์เรียบร้อยแล้ว และพื้นที่ที่กำลังดำเนินการ ปีงบประมาณ 2562 ณ พื้นที่ บ้านดอนพิมาน ตำบลสระคู อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 นำโดยนายชาติชาย ประสาระวัน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 พร้อมด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านวางระบบการพัฒนาที่ดิน ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้อำนวยการสถานีในสังกัดฯ ร่วมลงพื้นที่ โดยอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ให้ความสำคัญ และสนใจ สอบถามถึงการผลิตข้าวอินทรีย์ การจัดการ ผลผลิต ที่เกษตรกรในพื้นที่ได้รับ หลังจากที่กรมพัฒนาที่ดิน ได้เข้ามาพัฒนาพื้นที่ดังกล่าวเป็นระยะเวลากว่า 40 ปี โดยนางสาวสุวรรณภา บุญจงรักษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน ได้นำเสนอเกี่ยวกับการจัดการซึ่งเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านของเกษตรกรในพื้นที่ และตอบประเด็นข้อซักถามเกี่ยวกับความหอมของข้าวขาวดอกมะละ 105 ซึ่งเป็นพันธุ์ที่เกษตรกรในพื้นที่ปลูก จนเป็นที่รู้จักในระดับโลก สามารถส่งออกไปยังต่างประเทศ ในรูปของข้าวอินทรีย์ อย่างไรก็ตามในพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ก็ยังมีเกษตรกรอีกจำนวนมากที่ยังไม่สามารถดำเนินการผลิตข้าวขาวดอกมะลิ 105 อินทรีย์ ได้ ดังนั้นจึงเป็นโจทย์ที่ผู้รับผิดชอบในพื้นที่ รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของกรมพัฒนาที่ดิน ต้องดำเนินการช่วยเหลือ สนับสนุน ทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐานเพื่อปรับปรุงพื้นที่ การถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีต่างๆ ของกรมพัฒนาที่ดิน อาทิ การปรับปรุงบำรุงดิน การจัดการการปลูกข้าวเพื่อให้ได้ผลผลิตและคุณภาพ เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่มีชีวิต ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ทรัพยากรดินอุดมสมบูรณ์มากขึ้น ลดต้นทุนการผลิต เพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร เพื่อความยั่งยืนต่อไป

           รายงาน : พัชนี เค้ายา นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 กรมพัฒนาที่ดิน 
           ภาพ : พัชนี เค้ายา นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 กรมพัฒนาที่ดิน 
ชมห้องภาพ

รายการก่อนหน้ารายการหลัก •: รายการถัดไป