ข่าว : นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน

ติดตามงาน ความคืบหน้า ปัญหา อุปสรรค การพัฒนาที่ดินพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้


วันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
พื้นที่ บ้านดอนพิมาน ตำบลสระคู อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

           วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา 13.30 น. นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน พร้อมด้วยรองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านวิชาการ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านบริหาร ผู้อำนวยการกองจากส่วนกลาง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1-12 ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดิน ผู้อำนวยการกลุ่ม/ฝ่าย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ในสังกัดสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 4 และ 5 ลงพื้นที่ศึกษา ดูงาน ตรวจเยี่ยม ติดตามงาน เพื่อทราบความคืบหน้า ปัญหา อุปสรรคของการดำเนินงานในพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ อาทิ กิจกรรมจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ เช่น การปรับปรุงพื้นที่นา (Land remodelling) ปรับระดับที่นา (Land Levelling) ทั้งในส่วนที่ดำเนินการและใช้ประโยชน์เรียบร้อยแล้ว และพื้นที่ที่กำลังดำเนินการ ปีงบประมาณ 2562 ณ พื้นที่ บ้านดอนพิมาน ตำบลสระคู อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 นำโดยนายชาติชาย ประสาระวัน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 พร้อมด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านวางระบบการพัฒนาที่ดิน ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้อำนวยการสถานีในสังกัดฯ ร่วมลงพื้นที่ โดยอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ให้ความสำคัญ และสนใจ สอบถามถึงการผลิตข้าวอินทรีย์ การจัดการ ผลผลิต ที่เกษตรกรในพื้นที่ได้รับ หลังจากที่กรมพัฒนาที่ดิน ได้เข้ามาพัฒนาพื้นที่ดังกล่าวเป็นระยะเวลากว่า 40 ปี โดยนางสาวสุวรรณภา บุญจงรักษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน ได้นำเสนอเกี่ยวกับการจัดการซึ่งเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านของเกษตรกรในพื้นที่ และตอบประเด็นข้อซักถามเกี่ยวกับความหอมของข้าวขาวดอกมะละ 105 ซึ่งเป็นพันธุ์ที่เกษตรกรในพื้นที่ปลูก จนเป็นที่รู้จักในระดับโลก สามารถส่งออกไปยังต่างประเทศ ในรูปของข้าวอินทรีย์ อย่างไรก็ตามในพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ก็ยังมีเกษตรกรอีกจำนวนมากที่ยังไม่สามารถดำเนินการผลิตข้าวขาวดอกมะลิ 105 อินทรีย์ ได้ ดังนั้นจึงเป็นโจทย์ที่ผู้รับผิดชอบในพื้นที่ รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของกรมพัฒนาที่ดิน ต้องดำเนินการช่วยเหลือ สนับสนุน ทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐานเพื่อปรับปรุงพื้นที่ การถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีต่างๆ ของกรมพัฒนาที่ดิน อาทิ การปรับปรุงบำรุงดิน การจัดการการปลูกข้าวเพื่อให้ได้ผลผลิตและคุณภาพ เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่มีชีวิต ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ทรัพยากรดินอุดมสมบูรณ์มากขึ้น ลดต้นทุนการผลิต เพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร เพื่อความยั่งยืนต่อไป

           รายงาน : พัชนี เค้ายา นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 กรมพัฒนาที่ดิน 
           ภาพ : พัชนี เค้ายา นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 กรมพัฒนาที่ดิน 
ชมห้องภาพ

รายการก่อนหน้ารายการหลัก •: รายการถัดไป