ข่าว : นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน

ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนและงบประมาณ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการผลิตทางการเกษตรในพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ แผนปฏิบัติการระยะ 5 ปี (2564-2568)


วันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
ห้องประชุมสถานีพัฒนาที่ดินร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

           วันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา 08.30 น. นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนและงบประมาณ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการผลิตทางการเกษตรในพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ แผนปฏิบัติการระยะ 5 ปี (2564-2568) การประชุมครั้งนี้เพื่อศึกษาดูงานโครงการพัฒนาพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ ในพื้นที่ จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมทั้งการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ และการนำเสนอข้อมูลและแนวคิดการพัฒนาพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ โดยผู้แทนจาก สวพ. / กนผ. / กผง. รวมถึงมีการนำเสนอแผนปฏิบัติการ ระยะ 5 ปี โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการผลิตทางการเกษตรในพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ โดยมีนางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านบริหาร นายสถาพร ใจอารีย์ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านวิชาการ ผู้อำนวยการส่วนกลางและภูมิภาค /ผู้เชี่ยวชาญ /ผู้อำนวยการสถานี / ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ ห้องประชุมสถานีพัฒนาที่ดินร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

           รายงาน :  กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน 
           ภาพ :  สถานีพัฒนาที่ดินร้อยเอ็ด สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 กรมพัฒนาที่ดิน 
ชมห้องภาพ

รายการก่อนหน้ารายการหลัก •: รายการถัดไป