ข่าว : นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติของกรมพัฒนาที่ดิน


วันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
ห้องประชุมกรมพัฒนาที่ดิน 802 เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

           วันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เวลา 13.30 น. นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติของกรมพัฒนาที่ดิน ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมกรมพัฒนาที่ดิน 802 มีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านบริหาร ผู้อำนวยการกอง/สำนัก/เขต คณะผู้เชี่ยวชาญ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง โดยมีประเด็นสำคัญในการหาแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ โดยขยายพื้นที่เกษตรอินทรีย์ไม่น้อยกว่า 5 ล้านไร่ ภายในปี 2564 ตามข้อสั่งการของ ฯ พณฯ นายกรัฐมนตรี ซึ่งตามภารกิจของกรมฯ ภายใต้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ให้การสนับสนุน และมอบนโยบาย แนวทางการเพิ่มขยายพื้นที่เกษตรอินทรีย์ให้กับหน่วยงานทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคในเบื้องต้น คือ กำหนดกรอบและเร่งรัดการจัดทำแผนขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ คัดเลือกและเสนอพื้นที่เหมาะสมการทำเกษตรอินทรีย์ การจัดทำข้อมูลทางวิชาการ และเตรียมความพร้อมกลุ่มเกษตรกรสู่กระบวนการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ระดับต่างๆ เพื่อให้การดำเนินงานพัฒนาเกษตรอินทรีย์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

           รายงาน :  สำนักอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน 
           ภาพ :  สำนักอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน 
ชมห้องภาพ

รายการก่อนหน้ารายการหลัก •: รายการถัดไป