ข่าว : นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน

การบรรยายพิเศษ เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย ครั้งที่ 3


วันจันทร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
ห้องประชุม 421 อาคารอเนกประสงค์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (สปท.) เขตดินแดง กรุงเทพฯ

           วันจันทร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เวลา 9:30 น. กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นเจ้าภาพในการจัดบรรยายพิเศษเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทยครั้งที่ 3 ณ ห้องประชุม 421 อาคารอเนกประสงค์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (สปท.) ซึ่งได้รับเกียรติจาก นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เป็นประธานในพิธีเปิด และบรรยายพิเศษโดยวิทยากรจากหลักสูตรจิตอาสา 904 หลักสูตรหลักประจำรุ่นที่ 2/61 รุ่น "เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์" (กลุ่มที่ 3) ซึ่งรับผิดชอบ ในการบรรยายของหน่วยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีผู้เข้ารับการฟังบรรยายพิเศษ (รอบเช้า) จากกรมพัฒนาที่ดิน กรมชลประทาน กรมฝนหลวง สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ รวม 800 คน

           รายงาน :  สำนักอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน 
           ภาพ :  สำนักอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน 
ชมห้องภาพ

รายการก่อนหน้ารายการหลัก •: รายการถัดไป