นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน
วันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
ห้องประชุมกรมพัฒนาที่ดิน ชั้น 2 อาคาร 6 ชั้น เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

           วันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 น. นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เป็นประธานการประกวดการแสดงวิสัยทัศน์ของผู้บริหารหน่วยงานระดับกอง/สำนัก จำนวน 26 หน่วยงานของกรมพัฒนาที่ดิน เรื่องการบริหารจัดการองค์กรดีเด่น ประจำปี 2562 โดยให้แต่ละหน่วยงานเสนอแนวคิดการบริหารจัดการหน่วยงาน ซึ่งประกอบด้วย 8 ประเด็น ได้แก่ 1) การลดพลังงาน 2) มาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอย 3) การประหยัดทรัพยากร 4) ภาวะผู้นำ 5) การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 6) การบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงาน 7) การกำกับดูแลการทุจริต การสร้างคุณธรรม จริยธรรมในหน่วยงานและการเสริมสร้างขวัญ กำลังใจ/การดูแลเอาใจใส่ผู้ใต้บังคับบัญชา และ 8) กิจกรรม 5 ส ทั้งนี้เพื่อคัดเลือกหน่วยงานที่มีแนวคิดการบริหารจัดการองค์กรดีเด่น ประจำปี 2562 โดยมีนางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ รองอธิบดีด้านบริหาร ผู้อำนวยการกอง/สำนัก หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป (ส่วนกลาง) และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมรับฟังรับชมการประกวดการบริหารจัดการองค์กรดีเด่น ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมกรมพัฒนาที่ดิน ชั้น 2 อาคาร 6 ชั้น กรมพัฒนาที่ดิน

           รายงาน :  กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน 
           ภาพ :  กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน 
ชมห้องภาพ

รายการก่อนหน้ารายการหลัก •: รายการถัดไป