นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน
วันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
ห้องประชุมกรมพัฒนาที่ดินชั้น 2 อาคาร 6 ชั้น เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

           วันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เวลา 10.00 น. นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เป็นประธานการประชุมปรึกษาหารือการพัฒนางานวิชาการกรมพัฒนาที่ดิน โดยมี นายยุทธศาสตร์ อนุรักติพันธุ์ หัวหน้าผู้เชี่ยวชาญ และผู้เชี่ยวชาญส่วนกลางเข้าร่วมประชุม เพื่อระดมความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนข้อมูลในประเด็นทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับโครงการตามนโยบายของกรมฯ ติดตามความก้าวหน้าการถอดข้อมูลบทเรียนความสำเร็จในการแก้ปัญหาดินเค็ม พื้นที่เมืองเพีย จังหวัดขอนแก่น เพื่อนำเทคโนโลยีที่ได้ไปเผยแพร่ในพื้นที่ดินเค็มอื่นๆ การพัฒนาโปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับสืบค้นฐานข้อมูลหมอดินอาสา รวมถึงการปรับปรุงฐานข้อมูลหมอดินอาสาเพื่อให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน

           รายงาน :  สำนักอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน 
           ภาพ :  สำนักอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน 
ชมห้องภาพ

รายการก่อนหน้ารายการหลัก •: รายการถัดไป