นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน
วันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
โรงเแรมปรินซ์พาเลซ กรุงเทพมหานคร

           วันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรละสหกรณ์ มอบนโยบายการส่งเสริมการลดต้นทุนการผลิตผ่านสถาบันเกษตรกร ในโครงการประชุมชี้แจงแนวทางการส่งเสริมการลดต้นทุนการผลิตผ่านสถาบันเกษตรกร จัดโดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เข้าร่วมรับฟัง ณ โรงเแรมปรินซ์พาเลซ กรุงเทพมหานคร

           รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ให้แนวทางการลดต้นทุนการผลิต โดยผ่านการจัดการแบบแปลงใหญ่ ซึ่งเกษตรกรต้องมีการรวมกลุ่มในการบริหารจัดการจัดการร่วมกันอย่างแท้จริง ซึ่งจะทำให้ลดต้นทุนของปัจจัยการผลิตและมีอำนาจต่อรองราคามากขึ้น กรมส่งเสริมสหกรณ์ดำเนินการการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินร่วมกับกรมพัฒนาที่ดินในการวิเคราะห์ดิน การให้คำแนะนำการใช้ที่ดิน การคัดเลือกสินค้าเกษตรที่เหมาะสม ซึ่งการผสมแม่ปุ๋ยใช้เองในกลุ่มเกษตรแปลงใหญ่จะช่วยลดต้นทุนการผลิตและพืชได้รับปริมาณธาตุอาหารตามต้องการ และร่วมบูรณาการกับกรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร พัฒนาศักยภาพการผลิตที่เหมาะสม วางแผนการเกษตรกรรมแบบรู้อนาคต ให้ smart farmer หรือ young smart farmer เข้ามามีส่วนร่วมเป็นผู้จัดการแปลง

           ภายในงานประชุม มีการอภิปรายแนวทางการบริการจัดการปุ๋ยผสมใช้เองจากผู้เชี่ยวชาญของหน่วยงานต่าง ๆ

           รายงาน :  สำนักอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน 
           ภาพ :  สำนักอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน 
ชมห้องภาพ

รายการก่อนหน้ารายการหลัก •: รายการถัดไป