การประชุม การขับเคลื่อนนโยบาย งบปี 62 และติดตามผล ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ งบปี 61
วันอังคารที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2561 เวลา 10.00 น. นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้าน...

การประชุมคณะทำงานแก้ไขปรับปรุงระเบียบกรมพัฒนาที่ดินว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2549 ครั้งที่ 1/2561
วันจันทร์ ที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2561 เวลา 13.30 น.นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านบ...

การประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการวิจัยกรมพัฒนาที่ดิน ครั้งที่ 3/2561
วันจันทร์ ที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2561 เวลา 10.00 น. นายเข้มเเข็ง ยุติธรรมดำรง รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้...