ตรวจติดตามงานเขตพัฒนาที่ดินบ้านป่าคาย จังหวัดพิษณุโลก งบประมาณปี ๒๕๖๑
วันศุกร์ที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๐๐ น. นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ตรวจติดตามง...

ตรวจเยี่ยมการดำเนินการ โคก หนอง นา โมเดล สระบุรี
วันศุกร์ที่ 20 เมษายน พ.ศ.2561 เวลา 13:30 น. นายปราโมทย์ ยาใจ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านปฏิบัติการ ...

การประชุมเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานและติดตามงานตามนโยบาย กษ.
วันศุกร์ที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายปราโมทย์ ยาใจ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านปฏิบัติการ...