การประชุมหัวหน้าส่วนราชการกรมพัฒนาที่ดิน ครั้งที่ 3/2562
วันพุธที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.30 น. นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เป็นประธานกา...

“ฟื้นฟูปฐพี 56 ปี กรมพัฒนาที่ดิน”
วันพุธที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2562 เวลา 15.00 น. นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ รองอธิบดีด้านบริหาร เป็นประธานกา...

คณะอาจารย์และนักศึกษาจากสถาบันเทคโนโลยีกำปงสปือ ราชอาณาจักรกัมพูชาฯ
วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2562 คณะอาจารย์และนักศึกษาจากสถาบันเทคโนโลยีกำปงสปือ ในโครงการพระราชทานคว...