สมเด็จพระเทพฯ ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่อำเภอน้ำโสมและอำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี
วันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 เวลา 09.45 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ...

ประชุมสัมมนาการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในระดับพื้นที่สู่การปฏิบัติ ครั้งที่ ๔ ภาคเหนือ
วันจันทร์ที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ร่วมกา...

พัฒนาที่ดินส่งเสริมการไถกลบตอซัง เพื่อป้องกันและหมอกควันไฟในพื้นที่จังหวัดพะเยา
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 สถานีพัฒนาที่ดินพะเยา สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 กรมพัฒนาที่ดิน ร่วมกับ...