เปิด “งานรณรงค์เพื่อขยายผลโครงการพัฒนาระบบกสิกรรมด้วยศาสตร์พระราชา พื้นที่ลุ่มน้ำน่าน ปีงบประมาณ 2561”
เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2561 เวลา 09:30 น. นายปราโมทย์ ยาใจ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เป็นประธานพิธีเปิ...

การประชุมคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน ครั้งที่ ๓๒/๒๕๖๑
วันศุกร์ที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน พร้อมด้วยน...

ตรวจติดตามงานฝายชะลอน้ำ ไทยนิยม ยั่งยืน บ้านอ่ายนาไลย เพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำน่าน
วันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เวลา 13:30 น. นายปราโมทย์ ยาใจ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านปฏิบัติกา...