ขอเชิญร่วมงาน AGRIFUTURE Conference & Exhibition 2023
ผนึกพลังภูมิปัญญาเกษตรกรรม ไทย-เยอรมนี สู่อนาคต ยกระดับศักยภาพการเกษตรเชิงนิเวศเศรษฐกิจ สัมมนาทางวิช...

ขอเรียนเชิญตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่องาน พด. ปี 66
1. แบบสำรวจนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อสำรวจความพึงพอใจ ความต้องการและรับฟังความเห็นของประชาชนต่อการให้บร...

ประกาศ ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อ พด.
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 10 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 ป...