ประชุมคณะทำงานประชาสัมพันธ์วันดินโลก ปี 2566 ครั้งที่ 1/2566


วันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2566
ณ ห้องประชุม 1214 อาคาร 1 ชั้น 2 กรมพัฒนาที่ดิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ และผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting)

           วันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 13.30 น. นางกรียาภรณ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา ผู้อำนวยกลุ่มแผนงานความร่วมมือกับต่างประเทศ กองแผนงาน ประธานคณะทำงานประชาสัมพันธ์วันดินโลก ปี 2566 เป็นประธานการประชุมคณะทำงานฯ ครั้งที่ 1/2566 โดยมีนางดวงดอม กำเนิดทรัพย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านสารสนเทศ ที่ปรึกษาคณะทำงาน คณะทำงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 1214 อาคาร 1 ชั้น 2 กรมพัฒนาที่ดิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ และผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting) ในการประชุมครั้งนี้ เพื่อทราบคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนวันดินโลกปี 2566 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานประชาสัมพันธ์วันดินโลกปี 2566 แผนประชาสัมพันธ์ และสื่อประชาสัมพันธ์วันดินโลกปี 2566 โดยร่วมกันพิจารณาการมอบหมายงานตามแผนประชาสัมพันธ์วันดินโลกปี 2566 รูปแบบการประชาสัมพันธ์และกิจกรรมต่างๆผ่านเว็บไซต์วันดินโลก และเฟซบุ๊ก world soil day วันดินโลก ทั้งนี้ เพื่อให้การประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้การจัดงานวันดินโลกปี 2566 บรรลุวัตถุประสงค์การจัดงานวันดินโลก ปี 2566 องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ได้กำหนดการจัดงานภายใต้หัวข้อ “Soils and Water : a source of life : ดินดี น้ำสมบูรณ์ เกื้อกูลชีวิต” โดยกรมพัฒนาที่ดิน ได้กำหนดจัดงานวันดินโลก ปี 2566 ระหว่างวันที่ 5-10 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา และการจัดงานวันดินโลกปี 2566 ณ สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดทั่วประเทศ ตลอดเดือนธันวาคม 2566 ติดตามข้อมูลข่าวสารได้ทางเฟซบุ๊ก world soil day วันดินโลก และ เว็บไซต์ worldsoilday.ldd.go.th

           รายงาน :  กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน 
           ภาพ :  กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน 
ชมห้องภาพ

ก่อนหน้ารายการหลัก •: ถัดไป