ร่วมประชุมสมัชชาความร่วมมือทรัพยากรดินโลก Global Soil Partnership Plenary Assembly (GSP PA) ครั้งที่ 11


วันพุธที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2566
ณ สำนักงานใหญ่องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) กรุงโรม สาธารณรัฐอิตาลี

           วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 นายอนุวัชร โพธินาม รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน พร้อมด้วยที่ปรึกษา ดร. พิทยากร ลิ่มทอง ในฐานะ National Focal Point นางอรอุมา สรรพสิทธิ์โยธิน ผู้อำนวยการกองแผนงานและเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาที่ดิน เข้าร่วมประชุมสมัชชาความร่วมมือทรัพยากรดินโลกครั้งที่ 11 และร่วมเจรจาความร่วมมือทวิภาคีกับผู้แทนถาวรสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยได้หารือการขับเคลื่อนหมอดินโลกซึ่งประเทศไทยเป็นต้นแบบและขยายผลสู่นานาประเทศ รวมทั้งการพัฒนา soil test kit โดยไทยเสนอให้มีการพัฒนา soil test kit สำหรับโครงการหมอดินโลกร่วมกัน นอกจากนี้ มีการหารือการเตรียมความพร้อมสำหรับการพัฒนาตลาดคาร์บอนเครดิต ร่วมกับหน่วยงานด้าน Climate Change ขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ

           สำหรับการประชุมสมัชชาความร่วมมือทรัพยากรดินโลก ครั้งที่ 11 ที่ประชุมกล่าวแสดงความขอบคุณประเทศไทยที่เป็นผู้ริเริ่มวันดินโลก 5 ธันวาคม และรางวัล King Bhumibol World Soil Day Award ทำให้ประเด็นด้านดินถูกหยิบยกขึ้นเป็นประเด็นสำคัญระดับโลก ส่งผลให้เกิดการตื่นตัวเรื่องการดูแลรักษาทรัพยากรดินซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดปัจจัยสี่ที่สำคัญต่อการดำรงชีวิต รวมทั้งเป็นต้นแบบโครงการหมอดินโลก ซึ่งปัจจุบันมีการขยายการดำเนินงานไปยังกว่า 10 ประเทศทั่วโลก โดยไทยประกาศให้การสนับสนุน soil test kit แก่องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ จำนวน 1,000 ชุด เพื่อมอบให้แก่ประเทศที่เข้าร่วมโครงการหมอดินโลก

           รายงาน :  กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน 
           ภาพ :  กองแผนงาน กรมพัฒนาที่ดิน 
ชมห้องภาพ

ก่อนหน้ารายการหลัก •: ถัดไป