รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยงานวันดินโลก ปี 2566 ครั้งที่1/2566


วันจันทร์ที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2566
ณ ห้องประชุม 1214 ชั้น2 กรมพัฒนาที่ดิน และผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting

           วันจันทร์ที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 เวลา 13.30 น. นายวัฒนา มังธิสาร รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านบริหาร เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยงานวันดินโลก ปี 2566 ครั้งที่1/2566 ณ ห้องประชุม 1214 ชั้น2 กรมพัฒนาที่ดิน และผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting โดยมีข้าราชการจากกองและสำนักงานฝ่ายต่างๆทั้งส่วนกลางและภูมิภาคที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ซึ่งในการประชุมมีการรายงานแต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนวันดินโลก ปี 2566 สรุปผลการจัดงานวันดินโลก 2565 ที่ผ่านมา และรายงานแผนการจัดเตรียมงานวันดินโลก ปี 2566 จากทุกภาคส่วนในห้วงต่างๆ ไปจนถึงงานวันดินโลก World Soil Day 2023 ที่กำหนดจัดขึ้น ในวันที่ 5-10 ธันวาคม 2566 ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.ฉะเชิงเทรา ภายใต้หัวข้อ Soil and Water : a source of life ดินดี น้ำสมบูรณ์ เกื้อกูลชีวิต โดยการวางแผนการจัดเตรียมความพร้อมของงานและสถานที่ การประชาสัมพันธ์ การจัดกิจกรรมร่วมสนุกเพื่อสร้างการรับรู้ รวมถึงการเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมงานวันดินโลก ผ่านช่องทางสื่อในรูปแบบต่างๆ ทั้งนี้เพื่อร่วมกำหนดกรอบแนวทางการดำเนินงาน ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคที่เกี่ยวข้อง เป็นไปในทิศทางเดียวกันและบรรลุตรงตามวัตถุประสงค์ต่อไป

           รายงาน :  กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน 
           ภาพ :  กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน 
ชมห้องภาพ

ก่อนหน้ารายการหลัก •: ถัดไป