รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านปฏิบัติการ ประชุมคณะอนุกรรมการกิจกรรมพิเศษและสถานที่วันดินโลก ปี 2566 ครั้งที่ 1/2566


วันพุธที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2566
ณ ห้องประชุม 1214 กรมพัฒนาที่ดิน และผ่านระบบการประชุมออนไลน์ ZOOM Meeting

           วันพุธที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2566 เวลา 13.30 น. นายอนุวัชร โพธินาม รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านปฏิบัติการ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการกิจกรรมพิเศษและสถานที่วันดินโลก ปี 2566 ครั้งที่ 1/2566 โดยมีอนุกรรมการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 1214 กรมพัฒนาที่ดิน และผ่านระบบการประชุมออนไลน์ ZOOM Meeting เพื่อทราบ คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการกิจกรรมพิเศษและสถานที่วันดินโลก ปี 2566 หัวข้อการจัดการดินโลก ปี 2566 ของ FAO ความก้าวหน้าในการเตรียมความพร้อมด้านสถานที่ และงบประมาณที่ได้รับจัดสรร พร้อมทั้งพิจารณาในเรื่องสถานที่และผังการจัดงาน รูปแบบการจัดกิจกรรมพิเศษ และการแต่งตั้งคณะทำงานกิจกรรมพิเศษ

           รายงาน :  กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน 
           ภาพ :  กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน 
ชมห้องภาพ

ก่อนหน้ารายการหลัก •: ถัดไป