กรมพัฒนาที่ดิน เตรียมจัดทำหนังสือวันดินโลก และข้อมูลรางวัล King Bhumibol World Soil Day Award


วันอังคารที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2566
ณ ห้องประชุม 1214 กรมพัฒนาที่ดิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ และผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting

           วันอังคารที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2566 เวลา 14.00 น. ดร. อาทิตย์ ศุขเกษม รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านวิชาการ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดทำหนังสือวันดินโลก ข้อมูลรางวัล King Bhumibol World Soil Day Award และรายงานการจัดงานวันดินโลก ในหัวข้อ “Soils, where food begins อาหาร ก่อกำเนิด เกิดจากดิน” ปี 2566 ครั้งที่ 1/2566 โดยมีนายนภันต์ เสวิกุล ที่ปรึกษาคณะทำงาน ผู้อำนวยการกอง/สำนัก และคณะทำงานเข้าร่วม ณ ห้องประชุม 1214 กรมพัฒนาที่ดิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ และผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting การประชุมในครั้งนี้เพื่อพิจารณาองค์ประกอบการจัดทำหนังสือวันดินโลก ปี 2565 มีเนื้อหาเน้นในเรื่องความสำคัญของการสร้างสุขภาพดินที่ดี ซึ่งจะส่งผลถึงความมั่นคงและปลอดภัยทางอาหารและสิ่งแวดล้อมที่ดี พร้อมกำหนดกรอบเวลาการดำเนินการ และการมอบหมายผู้รับผิดชอบ รวมทั้งการสนับสนุนข้อมูลเสนอผลงานเข้าประกวดชิงรางวัล King Bhumibol World Soil Day Award ปี 2566 ของสมาคมดินและปุ๋ยแห่งประเทศไทย

           รายงาน :  กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน 
           ภาพ :  กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน 
ชมห้องภาพ

ก่อนหน้ารายการหลัก •: ถัดไป