เตรียมพบกับนิทรรศการวิชาการงานวันดินโลก 2566 ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ


วันอังคารที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2566
ณ ห้องประชุม 1214 กรมพัฒนาที่ดิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ และผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting

           วันอังคารที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2566 เวลา 09.30 น. ดร. อาทิตย์ ศุขเกษม รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านวิชาการ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการวันดินโลก ปี 2566 ครั้งที่ 1/2566 โดยมีผู้อำนวยการกอง/สำนัก และคณะอนุกรรมการเข้าร่วม ณ ห้องประชุม 1214 กรมพัฒนาที่ดิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ และผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting การประชุมในครั้งนี้เพื่อพิจารณากิจกรรมการดำเนินงานภายใต้ความรับผิดชอบของคณะอนุกรรมการวิชาการวันดินโลก ปี 2566 พร้อมรูปแบบการจัดนิทรรศการวิชาการ อาทิ นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ นิทรรศการมีชีวิต กิจกรรม DIY การปลูกพืชในโรงเรือน โมเดลการจัดการน้ำ รวมทั้งการเชิญหน่วยงานร่วมจัดนิทรรศการ มอบหมายหน่วยงานรับผิดชอบแต่ละกิจกรรมและกรอบระยะเวลาการดำเนินงาน เพื่อให้การจัดงานวันดินโลก ปี 2566 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยประธานได้เน้นย้ำในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการนำเสนอเพื่อยกระดับงานนิทรรศการให้มีความน่าสนใจ และทันสมัยมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ กรมพัฒนาที่ดิน กำหนดจัดงานวันดินโลก ภายใต้หัวข้อ “Soil and Water: a source of life : ดินดี น้ำสมบูรณ์ เกื้อกูลชีวิต” ระหว่างวันที่ 5-10 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา

           รายงาน :  กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน 
           ภาพ :  กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน 
ชมห้องภาพ

ก่อนหน้ารายการหลัก •: ถัดไป